Strømstøtten er del av den store bevilgningen på 250 millioner kroner til lag og foreninger som Stortinget bevilget 17. februar. Målet med støtten er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Slik søker du:

Fram til 15. mars kan du sende søknad til denne nasjonale nettsiden:

www.lottstift.no/stromstotte. Derfra sendes så søknaden videre til Vennesla kommune. Vi anbefaler alle å bruke denne løsningen

Siden fristen er kort, innfører vi også en egen søknadsfrist for Vennesla for å hjelpe lag og foreninger. Da må du sende søknad til innen 31. mars til tove.linda.hogstol@vennesla.kommune,no

Søkere blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • Kilowattforbruk av strøm i desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg.

MERK: Lag og foreninger som har strømutgifter i annen kommune, må søke støtte i kommunen hvor utgiftene er, har staten bestemt. Det må da sendes søknad direkte til denne kommunen.

Har du spørsmål om hvordan du søker, kan du kontakte: kulturrådgiver Tove Linda Høgstøl på 982 99 858 eller epost  tove.linda.hogstol@vennesla.kommune.no

Krav til organisasjonene som søker:

 • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er også tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfeller hvor et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte anlegg.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan også søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for drift. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av hver søker.
 • Organisasjoner som eier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan søke.
 • Alle søkere må dokumentere utgiftene sine til strøm eller fjernvarme.

Beregning av tilskudd:

Ordningen består av en engangsutbetaling og skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømspriser i desember-mars, altså samme periode som støtten til husholdninger og landbruket.

Kommunen skal fordele tilskudd basert på oppgitt forbruk i desember og januar. Vi forutsetter at de som har utgifter i disse månedene også har utgifter i februar og mars og januar brukes som estimat for disse månedene å gjøre prosessen raskere og enklere.  Støttesatsen vil være 55 prosent av forbruket i desember og 80 prosent de øvrige månedene av prisforskjellen mellom 70 øre pr kwt og gjennomsnittlig månedspris.

Gjennomsnittsprisen i desember var cirka 177 øre pr kwt og i januar 141 øre pr kwt, i februar 117 øre og i mars 152 øre. Dette gir grunnlag for følgende støttesatser:

 • Desember: 59 øre i støtte pr kwt
 • Januar: 57 øre i støtte pr. kwt
 • Februar: 38 øre i støtte pr. kwt
 • Mars: 66 øre i støtte pr kwt.

Et helt konkret eksempel:

En organisasjon har oppgitt forbruk på 9.000 kilowattimer i desember og 8.000 i januar. Utregningen av tilskudd blir da slik:

 • Desember: 59 øre pr kwt X 9000 = 5310 kroner
 • Januar: 57 øre pr kwt X 8000 kwt = 4560 kroner
 • Februar: 38 øre pr kwt X 8.000 kwt = 3040 kroner
 • Mars: 66 øre pr kwt X 8000 kwt = 5280 kroner.
 • TIL SAMMEN: 18190 kroner I TILSKUDD