Planen har fått navnet Fornybarregionen Sørlandet - strategi for verdiskapning i Kristiansandregionen

Ambisiøse mål

Det er snakk om en rullering og fornyelse av den strategiske næringsplanen fra 2014, og det var sommeren 2022 arbeidet med fornyelse ble satt i gang. Kommunene som er med i Region Kristiansand er Iveland, Vennesla, Lindesnes, Birkenes, Lillesand og Kristiansand.

Hovedmålet i strategien er formulert slik: Kristiansandsregionen er landets mest attraktive og bærekraftige region for næringsliv, virksomheter, besøkende og innbyggere.

Fra Vennesla har næringssjef Torgeir Haugaa deltatt i arbeidet. Han sier hovedmålet er meget ambisiøst. Han er derfor ekstra fornøyd med at planen skisserer seks konkrete satsinger og tre viktige konkrete strategiske grep for å nå målene. Flere av de seks satsingene går rett inn i det vi jobber med i Vennesla. 

De seks satsingsområdene:

  • Energinæringer
  • Infrastruktur og næringsarealer
  • Opplevelser
  • Arbeidsplasser og kompetanse
  • Internasjonal konkurranseevne
  • Innovasjonskraft og bærekraftig omstilling

I planen legger man tre strategiske grep til grunn for å nå målene:

  • Samhandling: Videreutvikle forpliktende samarbeid
  • Bærekraft: Legge bærekraftig utvikling til grunn for verdiskapning
  • Kommunikasjon: Bruke strategisk kommunikasjon som verktøy for posisjonering

Regionrådet i Region Kristiansand er styringsgruppe. Rådet får planen til behandling 21. april 2023, før næringsstrategien går videre til by- og kommunestyrene for endelig politisk behandling før sommerferien.

Her kan du laste ned høringsutkastet (pdf)

Her kan du laste ned høringsbrevet (pdf)

Slik kan du gi høringsuttalelse:

Høringsinnspill sendes på epost til post@regionkristiansand.no. Svarfrist er fredag 24. mars 2023

Ved spørsmål kan prosjektleder Randi Røinaas Lomeland kontaktes på rrl@regionkristiansand.no eller 908 24 050