Det jobbes egentlig på spreng med de store skoleutbyggingene for tiden, og som vi har varslet før skal vi komme med månedlig informasjon om framdrift.

Tidsplanen er knapp og det er mange hensyn og mye som skal planlegges på relativt kort tid.  På møtet i plan- og økonomiutvalget tirsdag16. mars fikk politikerne orientering fra rådmannen ved kommunalsjef Vidar H. Homme og de var tilfredse med orienteringen.

- Vi har overblikk over totaliteten og fokus på sammenhengene i disse store prosjektene. Samtidig må vi prioritere. For eksempel venter vi litt med å vurdere etterbruken av Hunsfoss skole og Samkom skole. Det blir heller en egen sak som vi sender til politikerne senere i år, sier Homme. 

Det er en egen styringsgruppe hvor det sitter både byggfaglig kompetanse, byggfaglig kompetanse og hvor skolene og brukerne er representert.

For selve skoleutbyggingene er dette status:

Vennesla skole.

Rammen på 120 millioner kroner er presset, viser foreløpige kalkyler. Samtidig er det vanskelig å redusere fordi det vil bety færre klasserom og grupperom – og behovet for dem er stort.

Styringsgruppa har varslet om at de fremdeles jobber ut fra en ramme på 120 millioner kroner og at det sees på flere kostnadsreduserende tiltak av mer teknisk art. Det kan bli aktuelt med en ny politisk sak når endelig kalkyle foreligger. Arkitektene og styringsgruppa jobber med de endelige kalkylene nå.

Noen viktige premisser:

  • Antall elever blir heller høyere enn lavere enn tenkt før. De siste elevprognosene for Vennesla skole viser noe flere elever enn de opprinnelige analysene. Det øker presset på byggeprosjektet og reduserer muligheten for å kutte i rom.
  • Samtidig vil elevtallet gå ned etter noen år. Det vurderes derfor om man bør inn med noen midlertidige løsninger, for eksempel moduler i en overgangsfase.
  • Arbeidstilsynet har varslet at de vil se både gamlebygg og nybygg under ett og at fasiliteter til ansatte må ivaretas etter dagens regelverk. Konsekvensene av dette jobbes med.
  • Det planlegges med 15 klasserom i nybygg. Alle skal bygges slik at hvert klassetrinn får tre klasserom med egen inngang og eget miljø – i tråd med moderne praksis. Man tar da også høyde for pandemi-situasjoner.

Moseidmoen skole.

Her viser de siste elevprognosene noe færre elever enn først analysert. Det har vært usikkerhet rundt behovet for både fire nye klasserom og ny kompetanseavdeling. Nå viser prognosene at det kan holde med to nye klasserom. Styringsgruppen foreslår tre klasserom pluss ny kompetanseavdeling.

To reguleringsplaner.

Reguleringsplanen som må være på plass før bygging av idrettshall på Moseidmoen, arbeides det videre med. Den ble utsatt da skolestrukturen kom opp til vurdering og legges om ikke lenge ut til høring.

Reguleringsplan rundt Vennesla skole, som skal gi svar på hvordan trafikken skal avvikles og hvor ny idrettshall skal ligge, er satt i gang og arbeidet er i en begynnerfase.

Barnehage.

Planleggingen av ny barnehage fortsetter. Politikerne i både plan- og økonomiutvalget og levekårsutvalget er enstemmige på at Barnestua må få midlertid modul-løsning mens det jobbes videre med å finne ny barnehagetomt sør for Vikeland. Rådmannen anbefalte å bygge ut Barnestua barnehage for 17 mill. kr. Kommunestyret avgjør saken 25.mars.

-Som sagt er det viktig at vi har overblikk over alle disse tingene, samtidig som vi greier tidsplanen på selve utbyggingene. Vi regner nå med å ha kalkyler klare slik at vi kan sende ut anbud i april og med byggestart i løpet av sommeren. Vi har så langt klart å holde tidsplanen og håper vi kan fortsette å holde den, sier Vidar H. Homme.