Fantastisk

- Dette er jo en fantastisk positiv sak. Vi skal regulere inn ny idrettshall i Vennesla. Vi gleder oss til jobben, men den er krevende. Det er et område med knapphet på areal og mange ulike interesser, sier Svein Engedal i Via Nova. Selskapet er leid inn til å lege den nye reguleringsplanen.

Det er enhet for park og idrett ved enhetsleder Jürgen Orf som står ansvarlig for reguleringsplanen, men rådgiver Ingrid Konsmo i seksjon for samfunnsutvikling skal ha et koordinerende prosjektleder-ansvar.

Trafikken et hovedtema

Å plassere den 2300/2500 kvadratmeter store idrettshallen, er faktisk ikke det vanskeligste. Den store utfordringen blir trafikken i et område preget av enorm aktivitet fra tidlig morgen til sein kveld.

- Vi får ikke vekk trafikken inn Askedalsvegen, for en idrettshall vil i utgangspunktet generere mer trafikk. Ved å ta et helhetlig overblikk over hele området, og utnytte ulike områder på nye måter, mener vi at vi skal greie å finne mye bedre løsninger for trafikkavvikling enn i dag, sier Konsmo.

Enkelt sagt skal planleggerne forsøke å finne løsninger som sender færrest mulig biler inn Askedalsvegen og inn i områdene rundt skolen og Idrettsplassen. Kan det bygges av- og påstigningssoner ved Ravnåsvegen og Drivenesvegen, for eksempel? Kan parkeringsplasser inne på området forbeholdes skoleansatte, slik at parkeringsplasser ute ved vegen frigjøres? Det vurderes også en skiltplan for å forby parkering langs Askedalsvegen.

- Vi må for eksempel analysere trafikk og når den foregår på døgnet. Vi vil se om noen p-plasser kan brukes av skolen på dagtid og idretten på kveldstid. Mye kan løses hvis vi greier å unngå at alle skal bruke samme veg og samme p-plass samtidig, sier Engedal.

Via Nova skal utarbeide den overordnede reguleringsplanen mens Rambøll skal prosjektere selve idrettshallen. Begge deler skjer samtidig og i nært samarbeid med berørte parter. Samtidig holder Rambøll på med den store områdereguleringen for Moseidmoen. 

Trafikktiltak som settes i gang nå:

 • Alle elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Det er kanskje det tiltak som kan gi størst effekt.
 • Alle lærere og ansatte oppfordres til å bruke parkeringsplass ved Idrettsplassen. Det vil frigjøre plass til av- og påstigning ute ved skolen og føre færre biler inn Askedalsvegen.
 • Alle som skal levere barn eller hente barn fra Idrettsplassen oppfordres til å benytte av- og påstigningsområde der det gamle klubbhuset lå ved Ravnåsvegen. (plassen asfalteres tidlig i oktober)
 • Alle som skal til og fra IFO bes også bruke denne plassen.
 • Biler skal ikke lenger inn på Idrettsplassen. Hele området rundt klubbhuset blir bilfritt. Varelevering skjer på ny veg bak tribunen.

Området som skal reguleres:

 • Planområdet vil dreie seg om hele skole-området og veg- og trafikkområdene rundt hele skolen og Idrettsplassen.

Medvirkning fra berørte parter:

 • Det meldes oppstart på hjemmeside til kommunen og i pressen slik at alle som ønsker kan levere innspill.
 • Egne brev vil gå ut til om lag 50 naboer, idrettsrådet, Vennesla barne og ungdomsråd, elevråd, foreldreutvalg, Vindbjart og andre relevante lag, foreninger og velforeninger

Slik vil planen bli behandlet og vedtatt:

 • Oppstart meldes på hjemmeside, i pressen og ved brev (skjer i slutten av september)
 • Frist for innspill
 • Forslag arbeides med og legges fram for bygg- og miljøutvalget til førstegangsbehandling.
 • Planforslag sendes ut på høring. Alle får nå ny mulighet til å komme med innspill.
 • Endelig forslag justert etter høring legges fram for bygg- og miljøutvalget til andregangsbehandling. Endelig vedtak.
 • Etter vedtak er det tre uker klagefrist.