Hvordan får jeg et lovlig utslipp?

 • Undersøk gjerne med naboer om de også har behov for oppgradering, ved å samarbeide med naboer kan utgiftene reduseres.
 • Ta kontakt med godkjent fagkyndig for å få status på ditt eksisterende avløpsanlegg/utslipp.
 • Er det behov for oppgradering av anlegget, kan den fagkyndige prosjektere og søke om utslippstillatelse for deg.
 • Søknader sendes til Vennesla kommune, utslippstillatelsen må være godkjent før dere får behandlet søknad om tiltaket. Deretter etableres anlegget og det gis ferdigattest.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er anleggs eier som må dekke kostnadene. 

Når du har ferdigattest på anlegget har du oppfylt kravet i vedtaket og saksbehandlingen avsluttes.

Hvorfor driver kommunen med opprydding i avløpsforhold?

Kommunen er forurensningsmyndighet og har rett og plikt til å føre tilsyn med alle utslipp fra private avløpsanlegg i kommunen. Kommunen skal kartlegge og følge opp alle utslipp fra avløpsanlegg. Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13. Dette gjelder ikke kun for Vennesla kommune, men for alle kommuner.  

Jeg har fått informasjonsbrev om opprydding i mitt område, hva betyr det for meg?

 Det betyr at kommunen har startet opprydding der du har eiendom. Du vil få beskjed fra kommunen i eget brev dersom ditt anlegg trenger oppgradering. For eksempel har du:

 • et godkjent anlegg som ble etablert med utslippstillatelse før 2007 (da vannforskriften ble implementert)
  • her vil det komme krav om dokumentasjon på anlegget renseevnen, eventuelt oppgradering og krav om fornyelse av utslippstillatelsen
 • et godkjent anlegg som ble etablert på en tid der det ikke var krav om utslippstillatelse
  • her kommer det krav om dokumentasjon på anleggets renseevnen, eventuelt oppgradering og krav om ny fornyelse av utslippstillatelse
 • et anlegg etablert uten tillatelse
  • her kommer det pålegg om oppgradering og søknad om utslippstillatelse

Jeg har fått pålegg om oppgradering

Utslippet på din eiendom er ulovlig og kommunen har hjemmel i forurensningsloven § 7 til å pålegge deg oppgradering i avløpsforholdene dine.

Ta kontakt med godkjent firma som kan komme med forslag til etablering av nytt anlegg og søknad om ny utslippstillatelse.

Hvorfor får vi en frist for oppgradering?

I pålegg om oppgradering i avløpsforholdet gir kommunen en frist på 18-24 mnd, dette for å ha kontroll og for å følge opp eiendommer som ikke etterfølger pålegget. Dersom det viser seg at dere får dårlig tid, er det viktig å kontakte kommunen og eventuelt søke om utsettelse.

Kan jeg søke om utsatt frist på pålegget?

Du kan søke om utsatt frist, dersom du ser at gjennomføring av tiltaket tar lengre tid enn antatt. Ta så snart som mulig kontakt med kommunen. Du må søke om utsettelse og begrunne søknaden. Forurensningsfare er avgjørende om en utsettelse kan innvilges. Innvilget utsatt frist er et enkeltvedtak som kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningsloven kapitel IV.

Kan jeg klage på pålegget/vedtaket?

Alle enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel IV. Ta kontakt med saksbehandler dersom du trenger veiledning. Det er viktig at du klager innen fristen (tre uker), at du spesifiserer hva i vedtaket du klager på og hva du ønsker. Saksbehandler vil deretter gjøre en vurdering om vedtaket skal endres. Dersom saksbehandler ikke endrer vedtaket, blir klagen sendt til bygg og miljø utvalget og deretter eventuell Statsforvalteren.

Hvordan kan kommunen vite at infiltrasjonsanlegget mitt ikke fungerer?

I noen tilfeller vil deler av eksisterende renseanlegg kunne benyttes videre, da må en godkjent fagkyndig søke om ny utslippstillatelse og vise til hvilke tiltak som må gjøres for at eksisterende anlegget vil tilfredsstille dagens krav. 

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser.

Anlegg som er 20 år og eldre ble ikke konstruert etter gjeldende kriterier, og dessuten ble mange bygd i en tid da funksjonen til separate renseanlegg primært var å transportere vekk avløpsvannet, med mindre fokus på renseeffekt. Det er derfor mange anlegg i bruk i dag med uviss renseeffekt.

Hva er levetiden for et infiltrasjonsanlegg?

Det er vanskelig/umulig å angi en alder for når anlegget er «for gammelt». Det er pågående diskusjoner blant fagfolk rundt dette temaet. Vennesla kommune har valgt å si at etter 25- 30 år må nytt infiltrasjonsanlegg etableres. 

Gro Eggen og Esther Bloem forskere ved Bioforsk Jord og Miljø mener følgende: «Levetiden av slike anlegg er begrenset av jordas fosforbindeevne og gjentetting av anlegget, og er estimert til å vare fra 15-40 år. Det er derimot stor usikkerhet knyttet opp til hvordan eldre anlegg fungerer i felt, og hvordan tilførsel av avløpsvann endrer jordfysiske parametere» I Miljø Blad Nr. 59, står det bl. annet: «Normalt antas levetid på mindre avløpsanlegg til 20- 25 år. Infiltrasjonsanlegg som er riktig dimensjonert og riktig etablert i egnede løsmasser, samt har god fordeling av avløpsvann på hele filterflata, forventes å ha levetid godt utover dette.

Hvorfor er ikke slamavskiller god nok renseløsning?

Slamavskiller er kun en forbehandling av rensedelen, ved slamavskilling holdes kun faste partikler og flyteslam tilbake, avløpsvannet må deretter bli renset foreksempel via spredegrøft.

Jeg har ikke innlagt vann i fritidsboligen. Må jeg ha utslippstillatelse?

Fritidsbolig uten innlagt vann har i utgangspunktet ikke krav om utslippstillatelse.   Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner/røropplegg) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Hvorfor må vi søke om utslippstillatelse?

Vanlig forurensning fra boliger og fritidshus er tillatt, men det må søkes om tillatelse, fordi ingen renseanlegg fjerner 100 prosent av forurensningen. Det vil alltid være en fare for forurensning når avløpsanlegg etableres. Kommunen kan tillate forurensning (utslipp av avløpsvann) dersom det er godt nok dokumentert at det planlagte utslippet ikke vil ha urimelige virkninger og området det gjelder tåler mer forurensning. Alle har krav på å få søknaden sin behandlet, men ingen har krav på å få utslippstillatelse. Dette er det opp til forurensningsmyndigheten å avgjøre. Vedtakene som kommunen treffer skal basere seg på faglige begrunnelser.

Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningslovgivningen. Forurensningsloven § 7 forbyr alle å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter § 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Det er den som søker om tillatelse til å forurense (utslippstillatelse) som skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes jf. forurensningsloven § 12. Detaljerte krav til innhold for mindre renseløsninger fremgår i forurensningsforskriften § 12-4.

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv?

Nei, i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann § 5 er det krav om at de som søker, prosjekterer eller utfører etablering av avløpsanlegg skal ha faglig kompetanse.

Hva koster det å søke om utslippstillatelse?

Saksbehandling av utslippssøknader er regulert gjennom gebyrforskriften vår og er i henhold til selvkostprinsippet. Gebyr for utslippstillatelse vedtas årlig i kommunens gebyrregulativ, se hjemmesiden.

Hva koster et privat avløpsanlegg

Ta kontakt med en fagkyndig

Hva betyr fagkyndig?

Det er en uavhengig fagperson med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

Hvordan kan jeg knytte meg til kommunalt avløpsnett?

Dersom du ønsker å knytte eiendommen din til eksisterende kommunalt avløpsnett (eller private ledninger som er tilknyttet kommunalt avløpsnett), og den ligger i nærheten av tilkoblingspunktet må du ta kontakt med enhet for park og teknisk. (og eventuelt eier av den private ledningen du ønsker å benytte). Dersom det er flere eiendommer i nærheten kan det være lurt å samarbeide om en felles løsning for tilknytningen, da dette vil bli rimeligere.

Kan jeg samarbeide med naboer om renseanlegg?

Ja, samarbeid mellom flere eiendommer gir redusert kostnad i forbindelse med søknad, etablering og drift av anlegg. Det er viktig å ha gode sameieavtaler og sørge for at disse er tinglyst. Dersom eiendommer skifter eiere er det en rett og plikt å være medlem i andelslaget.

Må jeg søke om utslippstillatelse dersom alt avløpsvann fra hytte/bolig skal føres til en tett oppsamlingstank? -Da blir det jo ikke utslipp fra hytta.

Tett tank kan kun benyttes til oppsamling av svart vann (avløpsvann fra WC). Gråvann (avløpsvann fra kjøkken, bad) skal renses i separat renseløsning. Tillatt løsning medfører forurensning, derfor kreves det utslippstillatelse.

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og bære vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank?

Det er kun avløpsfritt toalett som er unntatt utslippstillatelse. Dersom du installerer vannklosett eller vannbesparende toalett må du søke om utslippstillatelse, selv om du bærer vannet inn. Du må imidlertid sjekke med byggesaksavdelingen dersom du skal grave ned tanken

Kan jeg som grunneier selv ta en jordprøve fra egen eiendom, og sende den til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?

Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensning-messige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologis kompetanse.

Hvilken renseanlegg skal jeg velge?

Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom, størrelsen på utslippet og avstand til brønner og badeplasser og lignende, som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny renseanlegg.

For å avklare grunnforhold og eventuell risiko for forurensning, må eier av avløpsanlegget ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse. Det må gjennomføres grunnundersøkelser, vurdere riktig renseløsning, prosjektere avløpsanlegget og sende inn en søknad om utslippstillatelse.  Ved etablering og oppgradering av avløpsanlegg vil infiltrasjonsanlegg være en aktuell løsning for en stor andel av eiendommene i kommunen. I alle søknader om utslippstillatelse skal mulighet for infiltrasjon vurderes før andre renseanlegg godkjennes.

Hvilke naboer og berørte partner må jeg varsle?

Med naboer menes alle som grenser til søkerens eiendom/festetomt eller andre som utslippet kan få betydning for. Andre berørte parter kan være offentlige organer, organisasjoner, foreninger og lag med interesse i saken.

Hvorfor må jeg betale selv?

Anleggseiere er selv ansvarlig for utslipp på egen eiendom.

Hvorfor bygger ikke kommunen ut det kommunale avløpsnettet?

Kommunen har ikke en forpliktelse til å etablere kommunale avløpsledninger i hele kommunen. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av den samfunnsmessige kost/nytte forbundet med en ledningsfremføring til det aktuelle området. Her vil kostnadene med ledningsfremføringen sett i forhold til hvor mange eiendommer den skal betjene, være et vesentlig moment i vurderingen.

Hvorfor må jeg ha serviceavtale?

Kommunen krever at alle godkjente avløpsanlegg skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Dette for å sørge for regelmessig vedlikehold på anlegget.  Alle avløpsanlegg har behov for drift og vedlikehold, dette gjelder både enkeltanlegg og større fellesanlegg. Vedlikeholdskravet vil variere mellom de ulike anleggene.

Hvorfor må jeg ha serviceavtale når jeg betaler tilsynsgebyr?

Service og tilsyn er to forskjellige ting. I lokal forskrift kreves det at alle avløpsanlegg skal ha serviceavtale med et godkjent/egnet foretak. Dette for å sørge for regelmessig vedlikehold på anlegget. Service inkluderer for eksempel etterfylling av kjemikalier (minirenseanlegg), ettersyn på elektroniske enheter, sjekk at spredegrøfter ikke er tette og at anleggene fungerer slik utslippstillatelsen krever. Tilsynet utføres av kommunen og tilsynsgebyret kreves inn av kommunen.

Jeg har dårlig økonomi, finnes det støtteordninger?

Noen kan være berettiget til å motta tilskudd/lån i forbindelse med avløpsanlegget. Ordningen er basert på Husbankens bestemmelser og er behovsprøvd i forhold til økonomi. Det kan søkes om utsettelse, kontakt kommunen.

Hvordan kan kommunen bestemme over min eiendom?

Gjennom forurensningsloven og forurensningsforskriften er kommunene gjort til forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. Kommunene har rett og plikt til å følge opp at bestemmelser i lovverket overholdes. Kommunen gir utslippstillatelser, følger opp eksisterende anlegg og sørger for at alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett har godkjent renseløsning for avløpsvannet.

Gjør nabokommunene det samme?

Alle kommuner har plikt til å følge opp alle utslipp som omfattes av kapittel 12 i forurensningsforskriften (mindre avløpsanlegg). I regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion 2022-2027 er ett av tiltakene kommunene skal gjennomføre er:

«Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp der de er myndighet, det vil si kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften. Kommunen gir pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 01.01.2007, og skal sette i verk tiltak slik at utslipp etablert før 01.01.2007 blir renset i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13.»

Alle kommuner i Norge har samme plikt for å følge opp mindre avløpsanlegg, det er imidlertid stor forskjell på hvor langt de ulike kommunene har kommet i oppryddingsarbeidet. På Østlandet startet flere kommuner opp med opprydding allerede tidlig på 2000-tallet.

Landbruk forurenser da mer enn privat avløp, hvorfor må vi gjøre tiltak?

Fagansvarlig jordbruk i enhet for plan og utbygging kan informere om at også innen jordbruk pålegges virksomheter å rette forhold som er i strid med lovverket.