Barn med rett til barnehageplass jf. Barnehageloven § 12 er:

Barn som fyller ett år senest i november.

Familien må ha adresse i Vennesla ved barnehagestart.

Det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jf. barnehageloven §13.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagens vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Velkommen til å søke plass i Venneslabarnehagene!