Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra 1. august 2019

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2019 er denne inntektsgrensen satt til 548 500 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partner og samboer. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samoeres inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldre har delt omsorg skal inntekten i den husstand hvor barnet er folkeregistrert legges til grunn for beregningen.

Søknad

Foresatte må selv søke på skjema og vedlegge dokumentasjon på inntekt. Dokumentasjon skal være siste tilgjengelige skattemelding. Om inntekt har endret seg vesentlig og varig (over 3 mnd) i forhold til siste skattemlding skal det hentes ned inntektsopplysninger via rapport i altinn som legges ved søknad. All skattepliktig person - og kapitalinntekt for husstanden skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Om du har inntekter som ikke fremkommer i skattemeldingen må dokumentasjon vedlegges. Unntaksvis kan det leveres bekreftelser fra nav o.l, sammen med åroppgaver over kapitalinntekter, om skattemelding ikke foreligger.

Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlige og varige reduksjoner i inntekt eller ved samlivsbrudd.

Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid skal rettes til den kommunen der du og barnet er folkeregistret.
Minner om at siste tilgjengelig skattemelding skal vedlegges søknaden. Det vil si at hvis du søker for året 2020/2021, må altså skattemelding fra 2019 legges ved. Dersom dere ikke har mottatt skattemeldingen enda, må du avvente med å søke til den er klar. 

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår, moderasjonen vil være gjeldende fra og med den første hele måneden etter at søknad med korrekte opplysninger og dokumentasjoner er innlevert.

Ved behov for ytterligere informasjon og/eller eventuell hjelp med elektronisk søknad kontakt kommunens servicetorg.