Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn  550 000 kroner kan søke om redusert pris

Hvem kan søke om å få 20 timer gratis kjernetid?

Du kan søke om gratis kjernetid hvis du har barn i barnehagen som er to, tre, fire  eller fem år. Du må også ha en samlet brutto årsinntekt på under 615 590 kroner.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • En husholdning regnes som ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt inn innen 01. juni.  

Du kan søke gjennom hele åre. Et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt og ut barnehageåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. 

Dokumentasjon

Vennesla kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste års skattemeldingen. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen. Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan være lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

SØK HER:

Vi går gjennom søknaden din. Når den er behandlet, får du brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.

Kontaktperson:

Økonomikonsulent Line Undheim
Sentralbord 38 13 72 00