DETTE ER REGLENE DU SKAL FØLGE:

 Ellers kan det bli sanksjonert med for eksempel bøter:

Arrangementer:

Maksimalt ti personer på innendørs arrangement.

 • Det er likevel tillatt med begravelser, bisettelser, bryllup og barnedåp med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.
 • Med arrangement menes enkeltstående hendelse. Regelmessige sammenkomster som trening, konfirmasjonstime og så videre regnes som fritidsakivitet. Da gjelder de nasjonale reglene.

Forbud mot flere enn fem gjester i privat bolig:

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer. Unntak fra første ledd:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort kan man også samle flere. Skole og barnehager vil informere spesielt om dette, for eksempel kan kohorter samles til bursdagsfeiring.
 • Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Serveringssteder – gjesteregistering, munnbind og skjenkestopp:

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

 • Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.
 • Påbudet om registrering i første ledd gjelder bare gjester som har sitteplass på serveringsstedet.

Ansatte på serveringssteder som nevnt i første ledd skal benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter.

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Treningssenter registering:

Treningssentre skal registrere kontaktopplysninger og tidspunkt for når medlemmer oppholder seg i lokalene.

 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med personen, for eksempel telefonnummer. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Treningssentrene skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

DETTE ER RÅDENE ALLE BØR FØLGE:

 • Èn-til-èn-virksomhet (altså frisører, fysioterapeuter osv) skal følge forsterkede tiltak i veilederen for slike virksomheter
 • Anbefaling at alle innbyggere laster ned smittestopp-appen
 • Anbefaling om at virksomheter benytter hjemmekontor i den grad det mulig
 • Anbefaling om bruk av munnbind i det offentlig rom innendørs der det ikke er mulig å opprettholde minst to meters avstand. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år
 • I tillegg kommer alle de andre smittevernrådene om å reise minst mulig (som betyr mest mulig lokal handel), være hjemme når man er syk, vaske hendene og holde avstand på minst en meter, helst to. Holder du to meter unngår du å bli nærkontakt og unngår å gjøre andre til nærkontakt.

Kriseledelsen har tidligere vedtatt:

 • Videregående skoler har rødt nivå
 • Svømmehallen holder stengt for publikum. Skolesvømming og annen organisert svømming er tillatt.
 • · Kinoen holder stengt