Rådmannen la fram sitt forslag 8. november. Det kan du lese mer om her.

Siden har politikerne drøftet, fremmet nye forslag og behandlet budsjett og økonomiplan. Det har vært stort engasjement både ute i bygda og i partiene. Torsdag ettermiddag ble endelig vedtak gjort.

Driftsbudsjettet

Endringene på drift i planperioden er som følger i forhold til rådmannens opplegg. Sp og KrFs fellesforslag fikk flertall med 14 mot 13 stemmer:

 • Tilby deltidsplasser i barnehagene for barn mellom null og to år. (Én million kr. ekstra i året)
 • Tilby samlivskurs (50.000 kr. ekstra i året)
 • Holde barnetrygd utenfor grunnlaget for sosialhjelp for barn mellom null og seks år (500.000 kr. ekstra i året)
 • Utvikle og tilrettelegge for å inkludere barn og unge i inntektsfattige familier i aktiviteter. (Én million kr. ekstra i året)
 • Ordning med brøyting av private veger kuttes ikke, men videreøres (500.000 kroner ekstra i året)
 • Offentlig veger skal ikke nedklassifiseres (250.000 kr. ekstra i året)
 • Kokkestillingene i barnehagene kuttes ikke (293.000 kr. ekstra i året)
 • Nye varig tilrettelagte arbeidsplasser A3 Ressurs (200.000 kr. ekstra i året)
 • Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet (21.000 kr ekstra i året)
 • Tursti-pott (100.000 kr. ekstra i året)
 • Støtte til Norsk Landbruksrådgivning (25.000 kr. ekstra i året)
 • Blå Kors beholdet kommunalt tilskudd uendret (20.000 kr. ekstra i året)
 • Kirkens SOS beholder tilskudd uendret (20.000 kr. ekstra i året)
 • Besparelse som følge av gjennomgang av organisasjonen (to millioner kroner mindre fra 2021)

Investeringene

Endringene i investeringsbudsjettet i planperioden. Sp og KrFs fellesforslag fikk flertall:

 • Strandstien forlenges rundt Kuleberget. (prosjektering, grunneieravtaler, utbygging) Bevilges én million kroner i 2020 og ytterligere én i 2021.
 • Regulere flerbrukshall Hægeland (100.000 kr i 2020
 • Vedtatt Idrettshall Moseidmoen kuttes med ti millioner kroner i 2022 og 2023
 • Ny flerbrukshall Hægeland får ti millioner i oppstartsmidler i 2023
 • Rehabilitering av vann og avløp i Hægeland flyttes fra 2021 til 2020
 • Utbygging av fortau Hægelandssletta flyttes fra 2021 til 2020
 • Gang og sykkelvei Moseidmoen industriområde kuttes (minus 2,5 millioner kr.)
 • Nye veilys. Det bevilges 100.000 kr. i 2020

Skolestruktur

Kommunestyret samlet seg om følgende enstemmige vedtak:

Det gjennomføres en bred utredning av barnehage- og skolestrukturen i Nedre Vennesla, med mål om å sikre en struktur som er bærekraftig for fremtiden. De involverte barn, foreldre og ansatte skal tas med på råd og holdes orientert underveis i prosessen. Vi ber om at følgende forhold belyses i utredningen:

 • Forsvarlige barnegrupper/klassestørrelser.
 • Forsvarlig ledelse med riktig kompetanse.
 • Miljøhensyn knyttet til transport av barn og elever.
 • Hensyn til de yngste barnas behov for trygghet og tilhørighet i nærmiljøet, herunder utrede 1-4 skoler/oppvekstsenter.
 • En struktur som tar høyde for fremtidig vekst i barnetall.
 • Eventuelle endringer i dagens «skolekretser».
 • Se på mulighetene for å bygge en ny sentrumsnær skole i Nedre Vennesla.
 • Det skal være et mål å oppnå en økonomisk innsparing i den nye skole- og barnehagestrukturen. En forutsetter at arbeidet starter så snart som mulig.

Samtidig ligger det inne en forutsetning om å redusere skolebudsjettet med 12 millioner kroner i slutten av fireårsperioden.

Utredninger og satsinger

Kommunestyret har også vedtatt en rekke satsinger som ikke umiddelbart har direkte følger for budsjettet. Det er det som kalles verbalforslag:

Samskaping: Innbyggerne i Vennesla kommune besitter en mangfoldig kompetanse og innehar viktige ressurser og engasjement som blir sentralt i utviklingen av framtidas Vennesla. Et omfattende samskapingsprosjekt igangsettes i 2020. Offentlige aktører fra stat, fylkeskommune og kommune, samt næringslivet og frivilligheten inviteres til et samarbeid med en klar ambisjon om å bli ledende i landet på dette området. For å lykkes med dette, blir det ekstra viktig med en økt satsing på bruk av ideelle organisasjoner, lag og foreninger for samarbeid med det offentlige. Det inviteres til å utvikle tiltak innenfor områder som miljø, eldre, psykisk helse, familierettede tiltak for barn og unge. Første fokusområde er barn og unge. (enstemmig)

Digitalt foreningsregister: I sammenheng med innføring av digital samhandlingsløsning, utredes for politisk behandling etablering av et digitalt foreningsregister i kommunen. Representanter for store lag og foreninger involveres i arbeidet. Systemet skal være et redskap for gjennomføring av kommunens satsing på fritidsaktiviteter for barn og unge i inntektsfattige familier. (enstemmig)

Fritidskort for barn og unge: Staten vil prøve ut modeller for fritidskort for barn og unge. Vennesla kommune fremmer søknad om å bli forsøkskommune.  (enstemmig)

Elsykkel. Det utarbeides en ordning der kommunen gjør felles innkjøp av el-sykler for ansatte. Dette kan gjerne være sammen med bedriftsidrettslaget eller andre ansatte-organisasjoner. Ordningen ser også på finansieringsordninger/avbetaling. (enstemmig)

Flerbrukshall Hægeland. Administrasjonen bes parallelt med reguleringsarbeidet starte en prosess for kjøp av tomt. (enstemmig)

Skateanlegg. En ber administrasjonen følge opp innspill fra Vennesla barne- og ungdomsråd vedrørende leie av skateanlegg på Hunsøya. Dette vurderes i forbindelse med første tertialrapport. (enstemmig)

Scene 17. mai. En ber administrasjonen se på behovet for å sikre scenefasiliteter i forbindelse med 17.mai. (enstemmig)

Vann og avløp. Kommunestyret ønsket en utredning av hvordan kostnadsbildet blir påvirket dersom arbeidet med vann- og avløp i større grad legges ut på anbud. (enstemmig)

Statlig eldreomsorg. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i januar der en vurderer om Vennesla kommune skal søke deltakelse i forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenestene. (enstemmig)