Anbudene har tilbudsfrist i begynnelsen av juni og i månedsskiftet juni/juli skal kontraktene undertegnes. Anleggsstart er etter ferien, og neste høst skal begge bygningene stå klare til å ta imot forventningsfulle elever og ansatte.

Moseidmoen skoles nybygg sett fra vest.
Moseidmoen skoles nybygg sett fra vest.

Moseidmoen skole

For Moseidmoen skole er det snakk om en investering på 25 millioner kroner. De viktigste elementene i prosjektet blir slik:

  • Skal rive den eldste delen av Paviljongen mot syd og bygge tre nye klasserom med tilhørende grupperom, toaletter og garderober.
  • To klasserom bygges først. Det tredje løses ved å bygge om dagens bibliotek. Biblioteket flyttes først når det blir behov for klasserommet. Det blir i så fall et eget byggetrinn senere.
  • Kompetanseavdelingen i paviljongen får større kjøkken, treningsrom og tilrettelagte toaletter.
  • Det bygges nytt personalrom i nybygg og eksisterende personalrom omgjøres til lærer-arbeidsplasser.

Vennesla skole

For Vennesla skole er det snakk om en stor nybygging. Prisen er øket til 135 millioner kroner, som varslet tidligere. På Vennesla blir det bygget en framtidsrettet og moderne skole tilpasset dagens utfordringer.

Det legges opp til at hvert klassetrinn blir en egen avdeling med egen inngang i skolebygningen. Dette er i tråd med kohort-tankegangen under pandemien, men vil også skape trygge og oversiktelige miljøer i det store miljøet.

- Trygghet er nøkkelen til all læring. Vi skaper en ny skole hvor vi kan få til god utnyttelse av lærer-ressursene samtidig som vi deler opp såpass at hver enkelt gruppe kan skape et eget godt miljø – og vi lager en skole som vil takle nye smitte-situasjoner, sier rektor Svein A. Hornnes.

Han har erfaring både fra åpne skoler, baseskoler og tradisjonelle skoler, og han mener nye Vennesla skole vil greie å ta det beste fra hver modell og skape en veldig god ramme rundt skolehverdagen for elevene.

Her er de viktigste detaljene i Vennesla-prosjektet:

  • Det planlegges fem klassetrinn i nybygget og to i eksisterende bygg. De fem trinnene får eget avdeling og egen inngang med klasserom, grupperom og garderober. Det skal til sammen bygges 15 nye klasserom, altså for tre paralleller på hvert trinn.
  • Musikkrommet erstattes med nytt
  • Arbeidsplasser og garderober til ansatte i nybygg kommer nå, mens ombygging av eksisterende arealer i eksisterende bygg kommer noe senere.
  • Mens byggearbeidene foregår, vil skolen flytte over i klasserom i moduler mot vest.
  • Idrettshall avklares i reguleringsplan og kommer senere.

Både Vennesla barne- og ungdomsråd, Arbeidsmiljøutvalgene, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede har vært konsulert og med på å behandle prosjektene.

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet

For Moseidmoen er nå reguleringsplan oversendt kommunen. Den legges ut på høring etter førstegangsbehandling, trolig i et ekstramøte før sommerferien. Trafikkavvikling står sentralt i denne planen og detaljene kommer opp i den politiske saken det nå jobbes med rundt reguleringsplanen. Samtidig er det jo en større områdeplan for Moseidmoen. Arbeidet rundt trafikksikkerhet samordnes i de to planene.

For Vennesla er trafikk-situasjonen noe mer komplisert. For å sikre god nok framdrift måtte byggeprosjektet skilles fra arbeidet med ny reguleringsplan. På lang sikt må trafikksikkerheten og trafikkavvikling løses i plan, men det må også dokumenteres på kort sikt i en dispensasjonssøknad. Reguleringsarbeidet er nettopp igangsatt.

Endringene ved Vennesla skole gir flere elever og ansatte til området. Tanken er at ansatte kan parkere på offentlig p-plass nord for Vennesla kirke. HC-parkering blir ved ny kirke. Ved offentlig p-plass i nord kan foreldre i bil sette av sine barn. Det går trygg sti inn til skolen. Mange av de nye elevene vil komme i buss – og her er det allerede ordninger.

Samordning og effektiv helhet

Uteområdene: Representanter for enhetene teknisk vedlikehold, park- og idrett, byggforvaltning og rektor ved hver skole danner grupper som skal se på hvordan arbeidet med uteområdene kan bli mest mulig effektiv. Da tenker man både over og under bakken. Det gjelder både tekniske anlegg og andre ting.  Målet er å ta kloke valg på kort og lang sikt og å sikre god samordning.

Samkom skole: Til høsten vil det komme en oversikt over mulige barnehagetomter på Kvarstein. Samtidig vil det komme en politisk sak om videre utnyttelse av Samkom skole. Det vil da bli vurdert hvorvidt dagsenteret på Måneglytt kan flytte til Samkom og hvordan drift kan kombineres med et aktivitetsbygg for nærmiljøet. Bygningsmassen vurderes også. Det må vurderes hvor store kostnader vi må regne med for å kunne legge til rette for nye brukere, og hva som skal til for å få god sambruk med andre kommunale aktører og lokalsamfunnet.

Hunsfoss skole: Det vil bli lagt fram en egen politisk sak til høsten om framtidig bruk av skoleområdet på Hunsfoss.