Når kan du få skoleskyss?

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til (nærskoleprinsippet). For å ha rett til skyss må eleven gå på nærskolen etter folkeregistret adresse.

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Avstanden måles fra dør til dør. Har skolen flere inngangsdører, blir avstanden målt til hovedinngangen eller den døren det er naturlig for eleven å benytte.

Det legges til marginer på 25 meter pr. 2000 meter i målingene som kommer elevene til gode. Avstandsgrensene er absolutte, og oppmålinger foretatt av Agder Kollektivtrafikk (AKT) er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement skyss elever grunnskolen i Agder

Skyss til grunnskolen

Agder Kollektivtrafikk (AKT) er ansvarlige for skoleskyss i Agder. På nettsidene til AKT kan du lese oppdatert informasjon om de ulike skyssordningene (ordinær skoleskyss, skyss ved delt bosted, spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade, m.m.).

AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor Statens kartverktøy ligger til grunn. Det er korteste, farbare vinterbrøytede veg som legges til grunn når det måles avstand mellom hjem og skole. Du kan selv måle avstanden og se hvilken trasé som legges til grunn for å avgjøre retten til skyss.

Særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig eller vanskelig skoleveg blir behandlet av Vennesla kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig eller vanskelig skoleveg. 

Slik søker du:

Skjema for vurdering av farlig skoleveg (pdf) må fylles ut

Skjema sendes til:
Epost: post@vennesla.kommune.no
Postadresse: postboks 25, 4701 VENNESLA

Kontaktinfo:

Rådgiver Bente Worren
mobil 952 45 982 / sentralbord 38 13 72 00