- Moseidmoen-prosjektet virker trygt økonomisk og der skal rammen på 25 millioner kroner holde greit. Vennesla skole er mye større, mer komplisert og økonomisk svært stramt. Detaljplanleggingen viser at rammen på 120 millioner blir for knapp, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Vidar Homme.

Han leder styringsgruppen for det store byggeprosjektet. Der sitter også økonomisjef Gerd Signe Eieland, oppvekstsjef Steinar Harbo og Inger Neset og Tellef Mykland fra byggforvaltning.

- For å spørre rett ut, hva tror du bygdefolket sier til at prosjektet sprekker allerede nå?

- Det tror jeg folk har forståelse for, gitt at de ser sammenhengene. For det første er det kommet uventede krav og forutsetninger på bordet. Samtidig er det slett ikke uvanlig at et prosjekt av dette omfang endrer kostnad under detaljplanleggingen. Sprekk er når man bygger dyrere enn forutsatt fordi planleggingen er for dårlig. Det er akkurat det vi forsøker å unngå nå, med å planlegge skikkelig før vi setter i gang. Vi vil ha svarene nå, ikke etterpå, forklarer Homme.

To forhold har vært spesielt viktig:

 • Økte krav til garderober, møterom og personalrom. Vennesla skole er en stor om- og utbygging. Ved et så stort prosjekt krever Arbeidstilsynet at ikke bare nybygget får dagens standard – men at fasilitetene for alle ansatte møter dagens krav. Dette er en endret forutsetning som fordyrer Vennesla skole- prosjektet.
 • En egen økonomisk stresstest eller usikkerhetsanalyse er gjennomført styringsgruppa for å trygge økonomien i prosjektet. Den viser at den stramme framdriftsplanen er en betydelig usikkerhet i prosjektet. (skal stå ferdig neste høst). Når man analyserer alle økonomiske biter i prosjektet, blir konklusjonen følgende: Det er 85 prosent sjanse for å holde en ramme på 135 millioner kroner.

- Derfor vil vi i forbindelse med tertialrapporten be om 15 millioner ekstra, og vi informerte plan- og økonomiutvalget om disse tingene tirsdag, sier Homme.

Jobbes med:

Ellers er dette viktige elementer det jobbes med nå i prosjekt Vennesla skole:

 • Kan man omdisponere tilfluktsrom til skoleformål? Anbud sendes ikke ut før man har svar fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Svaret kommer om et par uker. Blir det ja, er en viktig snublestein ute av vegen. Blir det nei, må prosjektet omarbeides og da kan det bli betydelige ekstrakostnader.
 • Arealbruk er jobbet og jobbes mye mer, for å få ned kostnader. Mye handler om å få til stor sambruk av arealer.
 • Plantegningene i praksis ferdig, jobbes med justeringer også her.
 • Planene er presentert i eldrerådet, barne- og ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget.
 • Anbud sendes ut så fort svar fra DSB foreligger
 • Jobbes med planer for å trygge og sikre elevområder og trafikkområdet i byggeperioden.
 • Oppstartsmøte for reguleringsplanen gjennomført. Planen skal plassere idrettshall og avklare trafikksituasjonen i hele området med Skolevegen.

Moseidmoen skole

Dette er status for prosjekt Moseidmoen skole:

 • Dette er et mye mindre og enklere prosjekt og anbudsutlysning blir cirka 10. mai.
 • Plantegninger og romprogram er straks ferdigstilt.
 • Den økonomiske rammen på 25 millioner kroner vurderes som tilstrekkelig.
 • Jobbes med å sikre elevområdet og trafikkområdet i byggeperioden.
 • Planene er presentert i eldrerådet, barne- og ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget.
 • Her har det vært jobbet med reguleringsplan fra tidligere i forbindelse med prosjekt ny idrettshall. Planen blir ferdigstilt fra konsulent i disse dager og oversendes til saksbehandling i kommunen.

Barnestua barnehage:

 • Kommunestyret har gitt beskjed om å vurdere tomt sør for Vikeland. Dette arbeidet pågår.
 • Det er også opprettet arbeidsgruppe med følgende mandat:
 • «Gruppa skal beskrive løsning, innhente kostnadsoverslag (etablering og reetablering og kjøp eller leie og drift, årlig og i fem år) og angi framdrift for etablering av moduler.»
 • Det blir en politisk sak om barnehageprosjektet i mai.

Vi følger opp med ny informasjon om noen uker siden dette er utbyggingen som berører mange og som mange er svært opptatte av.