- For å ta hallene først: Vi varslet i vår at vi ønsket å ta en fot i bakken, rett og slett for å finne de aller beste løsningene. Det er store investeringer som er på gang, og viktig at vi tar kloke og framtidsrettede beslutninger, sier kommunalsjef Vidar H. Homme.

Vurdering idrettshaller:

Kommunestyret har allerede bevilget over 90 millioner kroner til nye haller i nedre Vennesla de kommende årene. Pengene går til å oppruste Venneshallen, bygge baskethall ved Vennesla skole og bygge flerbrukshall på Moseidmoen. Så er spørsmålet: Er dette den optimale løsningen for skolene, idretten og folkehelsa på lang sikt, eller er det bedre løsninger?  Disse spørsmålene vurderer kommuneadministrasjonen i disse dager og når rådmannen har klar en vurdering, blir denne lagt fram for politisk behandling. Det skjer enten i en egen sak i høst, eller som en del av kommunebudsjettet som kommer 4. november.

Vurderingene rundt hallstruktur og investeringer kan påvirke de ulike skoleprosjektene og arealbruken ved skolene noe. Det vil vi komme tilbake til.

Vennesla skole:

Framdrift og økonomi er i rute. Akkurat nå kvalitetssikres ulike miljøtiltak, utearealplan og kommunal infrastruktur i området. Det jobbes for eksempel med å vurdere om det er mulig å få solceller på taket på nybygget av skolen. Det er penger i ramma på 135 millioner kroner til dette. Styringsgruppa vil gå igjennom dette nøyere og komme med justerte forslag i tertial og budsjett senere i høst.

De første skissene til trafikkøsning kommer om få dager. Reguleringsplanen er i full gang og her skal både idrettshallens plassering avklares (i sammenheng med hallvurdering) og det jobbes mye med trafikkavvikling.

Moseidmoen skole:

Kostnadene i anbudet er som tidligere meldt noe høyere enn rammen på 25 millioner kroner, og dette vil bli justert i tertialen. Men ser man Moseidmoen og Vennesla samlet, er det god kostnadskontroll og prosjektene er samlet godt innenfor samlet ramme. Også for Moseidmoen jobber styringsgruppa mye med kvalitetssikring nå. Trafikkavvkling og kommunal infrastruktur jobbes det også med. 

Det pågår også en reguleringsplan for skoleområdet med tanke på idrettshall og trafikkavvkling. Denne er i sluttfasen og kan bli påvirket av vurderingene rundt hallstruktur.

Barnestua/Moseidvegen:

Detaljeregulering og planlegging av avlastningshjem med leiligheter er i full gang. Etablering av modulene til barnehagen er noe forsinket. Det skyldes flere årsaker.  Byggesaksprosessen, godkjenning fra Arbeidstilsynet (de har syv ukers behandlingstid) og egengodkjenning i Levekårsutvalget gjør at alle tillatelser trolig ikke er på plass før i november. Deretter har leverandør av modulene tre ukers leveringstid. Trolig er ikke modulene på plass før ute i desember. Vi jobber med de ulike søknadsrundene og håper vi kan få redusert saksbehandlingstiden noe. Greier Arbeidstilsynet å svare fortere enn på syv uker, kan vi komme fortere i gang.

Etterbruk Samkom:

Ettersom Samkom skole er ett av flere forslag som Oasen skole vurderer for sin aktivitet, er det ryddigst å vente med kommunale vurderinger rundt etterbruk. Takker Oasen nei til Samkom, vil rådmannen legge fram en sak til politisk behandling om alternativ bruk, og da kommer vurderingen om å legge Måneglytt Dagsenter til Samkom.

Etterbruk Hunsfos:

Hva skal  Vennesla kommune gjøre med den store eiendommen sin ved Hunsfos skole, etter at skolen legges ned neste høst? Dette blir en egen politisk sak i høst. Det jobbes med denne saken i kommuneadministrasjonen.