Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet skogbruk. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til skogbruksfaglige spørsmål. Hovedmålene i skogpolitikken er å øke verdiskapingen fra de skogbaserte næringene samtidig som viktige miljøoppgaver blir ivaretatt. For å nå disse målene er det nødvendig med en langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Skogbruksloven danner grunnlaget for forvaltning av skog og skogproduksjon.