A
Avkjørsel til kommunal vei - søknad

B
Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte
Barnehage - oppsigelse av plass i kommunale barnehager
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav eller minimumsnorm
Barnehage - søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bevilling - melding om endringer
Bolig og eiendom - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv
Bolig og eiendom - installering og omplassering av ildsted i eksisterende bolig
Bolig og eiendom - søknad om bostøtte
Bolig og eiendom - søknad om forlengelse av leieforhold
Bolig og eiendom - søknad om kommunal bolig
Bolig og eiendom - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.
Bolig og eiendom - søknad om startlån/tilskudd

E
Enkeltvedtak - klage

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Foreningsregister - registrering/endring

G
Gravetillatelse/gravemelding
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

H
Helse og omsorg - søknad om ledsagerbevis
Helse og omsorg - søknad om tjeneste PDF document ODT document
Helse og omsorg - søknad om tjenester 2018 PDF document ODT document
Helse og omsorg - søknad om TT-kort

K
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturformål - søknad om tilskudd / word og pdf-format
Kulturstipend - søknad

M
Meldeskjema til barnevernstjenesten
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Oljetank - registrering/sanering av nedgravd tank
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadsskjema for utskrift
Plan for varsling og sikring av vegarbeid

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad
Serveringsbevilling - søknad
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - Klage på karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - søknad om bytte av skole
Søknad om kommunal brøyting av privat veg

T
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing

U
Utslippstillatelse - søknad

V
Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid
Vann-/avløpsanlegg – registrering av privat anlegg
Vannmåler - registrering

Ø
Økonomisk sosialhjelp - søknad