Investerer 45.000 kroner pr innbygger

I økonomiplanen for 2019 til 2022 foreslår Skisland investeringer for hele 656,9 millioner kroner, fordelt på 58 prosjekter. Det tilsvarer nokså nøyaktig 45.000 kroner pr. innbygger.

- Nivået er i tråd med det vi har planlagt og hverken veldig høyt eller veldig lavt. Det edr mange ønsker og behov. Vi har mange store prosjekter på gang, sier rådmann Svein Skisland.

Han ønsker også å fokusere på de mange mindre investeringene kommunen gjør.

- Mange små poster som i sum betyr mye for livskvalitet og bokvalitet. Jeg kan nevne ball-løkker, skiløyper, strandstri og så videre. Gledelig er det også har vi har funnet plass til rehabilitering av Hunsfoss skole i 2022, sier Skisland.

 Under kan du sjekke nærmere hva som skal komme og om «ditt prosjekt» har fått penger eller ikke. 

Vi minner om at politikerne kan komme til å endre forslaget. De har det endelige ordet når budsjett og økonomiplan avgjøres i kommunestyret 13. desember.

HELE BUDSJETTET I DETALJ: Rådmannens forslag 2019

Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya

35 millioner kroner: I tråd med gjeldende økonomiplan er det lagt inn 0,5 mill. kroner til forprosjekt i 2019, og anslagsvis 35 mill. til å bygge broa i 2021, hvorav 10 mill. kr er foreslått som kommunens andel. Dette forutsetter tilskudd fra fylkeskommunen og private på til sammen 25 mill. kroner. Rådmannen forutsetter videre at prosjektet er fullfinansiert før arbeidet settes i gang.

Venneslahallen

68,1 millioner kroner i 2019: Rådmannen vil rive dagens hall og erstatte den med ny etter det såkalte alternativ A. Parkeringskjeller kuttes, men nye familiegarderober i tilknytning til svømmehallen er med. Det foreslås altså ikke å bygge to haller.

Rehabilitere Hunsfoss skole

40 millioner kroner, ombygging i 2022: Rådmannen foreslår å bruke én million kroner på forprosjekt i 2021 og 39 millioner kroner på selve rehabiliteringen av Hunsfoss skole året etter. Dette er i tråd med kommunestyrets bestilling. Politikerne har ønsket å ta stilling til rehabilitering av Hunsfoss skole i årets budsjettrunde.

ROP-boliger del 2

42 millioner kroner, oppstart 2020: De 12 ROP-boligene på Lomtjønn skal snart ha byggestart. Politikerne har vedtatt at det skal bygges 12 til et annet sted i kommunen. Rådmannen setter av 42 millioner kroner. Han skisserer forprosjekt i 2020 og full utbygging i 2021. I driftsbudsjettet legger han også inn 6,5 millioner til drift.

Sykehjem og dagsenter for demente

45,8 millioner kroner fra 2021: I stedet for omsorgsboliger, foreslås å bygge sykehjem og dagsenter for demente. Det dimensjoneres med personalbase og plass til 12 brukere. Det settes av én million kroner til forprosjekt i 2021 og legges opp til utbygging i 2022 – ett år senere enn politikerne har konkludert med i et tidligere vedtak.

Bilde av Vennesla kirke

Ny kirke bygges neste år

42 millioner kroner: Rådmannen øker ikke rammen utover det politikerne i Vennesla tidligere har sagt at kommunen skal bidra med. Han legger opp til å bevilge 15 millioner neste år, 20 millioner i 2020 og syv millioner kroner i 2021. Kommunen har tidligere brukt 5,5 millioner kroner på forprosjekt og kjøp av tomt. Samlet ramme blir altså 47,5 millioner kroner.

Her følger de 52 andre investeringene som rådmannen foreslår:

Kjøpe grunn: 14 millioner kroner til ulike grunnerverv, fordelt på alle fire årene i økonomiplanen.

ROP-boligene: En halv million til inventar og utstyr i bofellesskapet som skal bygges på Lomtjønn i 2019.

Digitalisering: 6,37 millioner kroner til ulike IT-investeringer. Rådmannen ønsker å utnytte teknologiske muligheter for å få mest mulig effektiv drift av tjenestene.

Avlastningshjem: 12 millioner kroner i 2021 og 2022 til et nytt avlastningshjem for barn og unge. Rådmannen ønsker å vurdere om Menighetshuset kan bygges om til dette formål. Vennesla kommune overtar eierskapet til Menighetshuset i 2021.

Ball-løkker: 2,4 millioner kroner foreslås de kommende fire år. Rådmannen ønsker å prioritere Festplassen først. Her er planen å gå i gang neste år.

Hægeland kirkegård: Rådmannen foreslår å sette av 200.000 kroner i 2019 til forprosjekt og to millioner kroner til utvidelse av kirkegården. Dette er i henhold til tidligere vedtak i kommunen.

Maskiner og utstyr til park og idrett: 4,75 millioner kroner foreslås neste fire år. Politikerne har tidligere vedtatt prinsipper for utstyrsinnkjøp. Planen er å kjøpe en ny kirkegårdsgraver, en ny traktor til Idrettsplassen, ny løypemaskin, klippemaskin til tur- og skiløypene og en sekshjuling til Idrettsplassen.

Lekeapparater: Tre millioner kroner (750.000 kr hvert år) til lekeapparater og oppgradering av skolegårder og lekeplasser i barnehagene. Planen er Moseidmoen skole og Klokkerstua barnehage i 2019, Samkom skole, Solsletta barnehage og Eikeland oppvekstsenter i 2020, Kvarstein skole og Smååsane barnehage i 2021 og Hunsfoss skole og Barnestua barnehage i 2022.

Vann og avløp: 108,9 millioner kroner skal brukes på dette de kommende fire år, ifølge rådmannens budsjettforslag. Pengene vil gå til en rekke prosjektet, både nye anlegg til nye boligområder og oppgradering av eldre anlegg.

Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning: 7,5 millioner kroner avsettes i økonomiplanen de kommende fire årene. Det dreier seg i hovedsak om utskifting av lastebiler, biler og maskiner.

Holtanvegen: Rådmannen vil bruke 1,25 millioner kroner på akseltrykkforsterking og asfaltering i 2019.

Veglysanlegg: 800.000 kroner skal brukes på å skifte ut kvikksølv-lamper med moderne led-belysning. Planen er å bruke 200.000 kroner hvert år i økonomiplanperioden.

Ny veg Rakkestad: 6,1 millioner bevilges og oppstart av breddeutvidelse i Bjørkelivegen begynner neste år. Deretter kommer opparbeidelse av fortau og undergang, før ny vei mellom Rakkestad og Bjørkelivegen kommer i 2021.

Rassikring: Rådmannen legger inn to millioner kroner til dette formålet de neste fire årene.

Trafikksikkerhetstiltak: To millioner kroner foreslås de kommende fire årene.

Barnestua barnehage: 24 millioner kroner samlet bevilges i 2021 og 202. Det har vært vurdert å bruke menighetshuset vegg i vegg med Barnestua til ny utvidet barnehage. Nå ønsker rådmannen å se prosjektet i sammenheng med behov på Solsletta barnehage som ligger et par hundre meter unna. Tanken er å rive «Vatnes hus» og å flytte en del plasser fra Solsletta til Barnestua. «Vatnes hus» er dårlig og ikke egnet som barnehage lenger.

ENØK-tiltak: Rådmannen vil bruke fire millioner kroner på enøk-investeringer. Erfaringen er at slike investeringer betaler seg selv over åtte år.

Nye lokaler for byggforvaltning: Syv millioner kroner ønsker rådmannen å investere i nye lokaler for enhet for byggforvaltning. De nye lokalene kommer på Lomtjønn og skal stå ferdig neste høst.

Inventar og utstyr: 600.000 kroner neste år. De nye lokalene til byggforvaltning på Lomtjønn trenger utstyr. Inkludert i investeringen er moppemaskin og snøfreser som også skal benyttes av Rop-boligene.

Herredshuset ombygging: 4,5 millioner kroner ønsker rådmannen å bruke på dette neste år. Når byggforvaltning flytter til Lomtjønn, frigjøres kjelleren i Herredshuset. Planen er å bygge dette om til spiserom og møterom for å frigjøre plass til flere kontorer.

Nye lokaler teknisk forvaltning: 500.000 kroner foreslås til prosjektering i 2022. Dagens lokaler i den nedlagte brannstasjonen er ikke egnet. Arbeidstilsynets krav er løst foreløpig ved å leie inn brakker.

Skarpengland skole: 8,7 millioner kroner foreslås i investering neste år. Det er siste del av ombygging- og utbyggingsprosjektet som samlet skal koste 31,7 millioner kroner og har gått fortere å realisere enn tenkt.

Skarpengland skole: 400.000 kroner bevilges i 2019 til inventar og utstyr, foreslår rådmannen.

Vennesla skole: Rådmannen legger inn 200.000 kroner i 2022 til vurdere tilstanden for den gamle delen av skolen med tanke på rehabilitering.

Ny tribune på Idrettsplassen: 17,4 millioner kroner investeres i 2019, mot tidligere vedtak på 10 millioner kroner. Rådmannen vil øke rammen for å få råd til nye tribuner til fem millioner kroner, samt noen overskridelser.

Ombygging Måneglytt: 300.000 kroner foreslås til forprosjekt i 2022. Da skal utvidelse av Måneglytt dagsenter og håndverk vurderes. Før utbygging vedtas, ber rådmannen om at det også vurderes å leie plasser av private leverandører.

Fortau Hægelandssletta: Rådmannen foreslår å bruke 2,2 millioner kroner på dette fortauet. Det skal også legges ny vannledning til industriområdet.

Ombygging Venneslatunet: 130.000 kroner settes av neste år. Det er behov for flere kontorer og møterom til Venneslatunet og hjemmetjenesten, og dette blir mulig å få til når fysioterapitjenesten flytter til helsehuset.

Stoler i kinosalen: Én million kroner i 2020, er forslaget fra rådmannen. Stolene i salen har ikke vært skiftet siden Samfunnshuset åpnet tidlig på åtti-tallet.

Odderøya renseanlegg: 3,5 millioner kroner foreslås som Venneslas andel av overskridelsene på renseanlegget. Det har vært problemer med kvaliteten på sveis blant annet. Samlet bruker Vennesla 48 millioner kroner på sin andel av renseanlegget.

Skiløypene: Rådmannen foreslår 500.000 kroner hvert år (to millioner kroner samlet) til å utbedre skiløyper. Det vil også bli lagt til rette for skøyting i enkelte traseer. I tillegg kommer 700.000 kroner som er overført fra 2018.11.05.

Skifte ut biler: 5,05 millioner kroner avsettes de neste fire årene til å skifte ut bilder i flere enheter. Nullutslippsbiler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Praksis er at kommunen skiftet bilene sine etter fem til syv år.

Tilrettelagt bil: 713.000 kroner bevilget til minibuss tilrettelagt for rullestol, flyttes fra 2018 til 2019-budsjettet.

Digitale kart: Nytt system for digitale kart. Det settes av 110.000 kroner til en skyløsning.

Digitalisering av byggesaksarkiv: Rådmannen legger inn tre millioner kroner til dette prosjektet i 2019. Halvparten av midlene overføres fra tidligere budsjett. Digitalt arkiv vil gi innbyggerne en vesentlig bedre tilbud, forenkle saksbehandling og øke kvaliteten.

Gymsalen på Moseidmoen: Rådmannen foreslår å bruke 200.000 kroner på forprosjekt i 2020 for å vurdere oppgradering av gymsalen på Moseidmoen skole. Året etter foreslår han å bruke 3,5 millioner kroner på selve oppgraderingen.

Strandstien: En halv million kroner i 2019. Rådmannen foreslår det til å utrede videreføring av strandsti ved Venneslafjorden. Han forutsetter samarbeid med Midt-Agder friluftsråds «Mulighetsstudie Otra Elvepark».

Gjerde ved skolen: 240.000 kroner foreslås til nye gjerder ved Vennesla skole og Skolevegen i 2019.

Hægeland Herredshus: 2,5 millioner kroner neste år, er rådmannens forslag. Herredshuset trenger betydelig vedlikehold.

Digitalisert byggesak: Rådmannen vil bruke 250.000 kroner i 2020 på digitalisering av søknad- og saksbehandlingsprosessen i forbindelse med byggesak.

Strandsti del I: Prosjektet i Nesane blir noe dyrere enn beregnet. Rådmannen foreslår to millioner ekstra i 2019.

Dynestøl veg: 500.000 kroner i 2022. Rådmannen foreslår dette til å utbedre vegen mellom Øvrebøvegen og Dynestøltjønn.

Ladestasjoner: En million kroner (fordelt på 250.000 kroner hvert år i perioden) ønsker rådmannen å bruke på nye ladestasjoner for elbiler. Dette er et miljøtiltak, men samtidig krever parkeringsforskriften flere ladestasjoner i sentrum.

Kvarstein skole: To garderober bygges om til bibliotek i 2022, er rådmannens forslag. Dette vil koste 200.000 kroner.

Veglys Lomtjønn: Da ROP-boligene ble vedtatt, ble det også vedtatt rekkefølgekrav om bedre veglys på gangvegen mellom Graslijordet og Lomtjønn. Det må også hogges noen trær. Rådmannen foreslår en bevilgning på 275.000 kroner i budsjettet for 2019.

Solavskjerming: 450.000 kroner skal brukes på solavskjerming av klasserommene ved Vennesla ungdomsskole neste år.  Det er på bygget mot øst og jernbanen det skal investeres.

Stevnebenker: Benkene som brukes til arrangementer er over 40 år gamle. Rådmannen forslår å bruke 120.000 kroner på å kjøpe nye i 2022.

Sykesignalanlegg: I 2021 skal Venneslaheimen få nytt sykesignalanlegg til én million kroner. Dagens anlegg er temmelig utdatert. Et nytt anlegg gjør det mulig å ta i bruk moderne velferdsteknologi på en bedre måte.

Inventar til Hunsøya: Siden eksisterende lokaler vil bli brukt av andre kommunale enheter, foreslår rådmannen å kjøpe nytt inventar og møbler til NAV og Enhet for barn og families nye lokaler på Hunsøya. Det foreslås bevilget 5,4 millioner kroner neste år.

Egenkapitaltilskudd KLP: Kommunens pensjonsforpliktelser øker. Dermed øker også behovet for å sette av nok til egenkapitaltilskudd. Rådmannen foreslår å sette av 2,57 millioner kroner til dette hvert år framover, samlet 10,3 millioner kroner for perioden.

Avdrag formidlingslån: 34,35 millioner kroner skal gå til avdrag på formidlingslån neste fire år. Regnskapsforskriftene sier at denne posten skal føres i investeringsregnskapet.

Utlån formidlingslån: 15 millioner kroner årlig (60 millioner kroner for hele perioden) settes av til dette, foreslår rådmannen. Kommunen gir startlån til kjøp og bygging av boliger. Målet er å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet.