Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

Alle SFO-tilbud er stengt hele juli

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.
Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan får pass på SFO.  Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. april. Det må søkes hvert år

Slik søker du

Du søker om SFOplass via Visma flyt (krever pålogging)

Her er en veiledning om hvordan du søker 

Endre eller si opp plassen

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det også via Visma Flyt (krever pålogging)

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars. Oppsigelsestiden er én måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Hva koster SFO?

  • Det er gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

Ellers er prisene slik:

  • 165 kroner pr uketime pr måned. (Antall timer pr uke ganger 165 = månedsprisen)
  • Søksenmoderasjon er 50 prosent av ordinær pris
  • Minste bestilling på SFO er åtte timer i uka.
  • Tilfeldige timer utover den faste bestillingen koster 83 kroner timen.

Ved spørsmål kontakt den aktuelle skolen direkte.

Hva er reglene for redusert pris?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 518 834.- kr kan søke om redusert pris. For skoleåret 2023/2024 er inntektsgrensen på kr. 540 833,-

Søknadsskjema for å søke om redusert betaling for SFO finner du i Foresattportal. Logg deg inn via ID-porten.

Det må søkes på nytt for hvert skoleår, moderasjonen vil være gjeldende fra og med den første hele måneden etter at søknad med korrekte opplysninger og dokumentasjoner er innlevert. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra vedtaket er fattet og ut skoleåret.

Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlige og varige reduksjoner i inntekt eller ved samlivsbrudd.

Ved behov for ytterligere informasjon og/eller eventuell hjelp med elektronisk søknad kontakt kommunens Innbyggertorg, telefon 38 13 72 00

Vedtekter for SFO i Vennesla

Vedtekter og forskrift for SFO i Vennesla kommune