- Vi har vurdert at krysningen over Erkleivvegen fra gang- og sykkelstien i Graslijordet til Livegen oppfyller kriteriene for særlig farlig skoleveg. Her mangler både fortau og gangfelt, sier kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge.

Det betyr at cirka 70 flere av elevene som til høsten skal begynne på Vennesla skole, vil få gratis skoleskyss med buss. Fra før er elevene på første til fjerde fra tidligere Hunsfoss, innvilget slik skyss. Nå vil elevene opp til sjuende trinn få innvilget slik skyss.

Detaljene i skyss-opplegget

Det er fra før innvilget skoleskyss grunnet farlig skoleveg for en del andre områder i forbindelse med nedleggelsene av Samkom og Hunsfoss skoler.  Her er detaljene i hele opplegget:

  • Alle elever i barneskolealder fra Graslijordet, Moskedalen, Lomtjønn, Tvangsdalen og Nordli vil få skoleskyss neste skoleår med buss på grunn av det farlige området i Erkleivvegen. (nytt)
  • Alle elever i barneskolealder som tidligere sognet til Hunsfoss skole, men som neste år skal til Moseidmoen, får gratis skyss grunnet det farlige området ved Doktorsvingen. (vedtatt før)
  • Alle elever i barneskolealder nord for Grovane Bedehus får skyss grunnet avstandsreglene. Elevene mellom Grovane Bedehus og Grovane Stasjon får gratis skoleskyss grunnet at det mangler fortau og sykkelveg langs fylkesveg 405. (vedtatt før)
  • Alle elever i barneskolealder i Veråsvegen  vil fortsatt få gratis skoleskyss grunnet at deler av Veråsvegen er å regne som trafikkfarlig område. (vedtatt før)

Mindre trafikk

Foreldreutvalgene ved Vennesla skole, Samkom skole og Hunsfoss skole ble informert på møter onsdag og det er enighet om at man har funnet gode løsninger.

Redusert trafikkmengde i krysset fv405/Skolevegen er en viktig sideeffekt av at flere vil få gratis skoleskyss Når flere får buss, vil færre bli kjørt og det vil bli færre biler i området om morgenen enn det ellers ville vært. Det jobbes videre med å regulere dette området.

- I løpet av neste skoleår håper vi å ha sikret skolevegen i tilknytning til Erkleivvegen. Det er fylkeskommunen som håndterer og styrer dette og de jobber nå med å planlegge dette, opplyser fungerende kommunalsjef for samfunn og miljø, Ingrid Konsmo.

 Den praktiske siden av skoleskyssen, for eksempel hvor mange og hvilke busser som settes inn og hvordan de skal kjøre, er det Agder Kollektrafikk som håndterer og bestemmer. De er i gang med sin planlegging.

Trenger ikke søke, men følg med!

Elevene som nå vil få skyss, trenger ikke å søke. Kommunen har oversikt over de 70 elevene og går neste uke i gang med å lage skyssvedtak.

 Hvis du som foresatt ikke har fått slikt vedtak innen 27. juni og bor i det aktuelle området som før sognet til Hunsfoss skole, kan du ta kontakt med Bente Worren via vårt sentralbord 38137200 eller epost. bente.worren@vennesla.kommune.no.

Skolereisekortet vil bli utdelt på skolen ved skolestart