"Rådmennene må ta eierskap til klimaarbeidet i kommunene. Dette kan ikke lenger være avhengig av ildsjeler”, var budskapet til direktøren i Miljødirektoratet 20. November. Hun tenker på at miljøarbeidet og klimaarbeidet for ofte har vært avhengig av en ivrig politiker i opposisjonen eller en miljøengasjert person i teknisk etat. 

I Vennesla er det ikke sånn. Der har rådmann Svein Skisland tatt viktige grep. I kommunebudsjettet og økonomiplanen for de neste fire årene har han invitert politikerne til å sette klima opp som en av de tre viktigste utfordringene framover. De tar invitasjonen og intensiverer arbeidet ytterligere. 

Skisland sier: Ungdommen er i ferd med å forstå omfanget av klimakrisen. Det er på tide at vi voksne også begynner å ta det inn over oss på en ny måte. Klimaet er den største utfordringen vi har de kommende tiårene. 

Vi har en stor jobb foran oss: Klimaloven tilsier at utslipp av klimagasser i 2030 skal være redusert med minst 40 prosent fra referanseåret 1990 og med ned mot 95 prosent i 2050. 

Vidar H. Homme og Eirik Aarrestad
Vidar H. Homme og Eirik Aarrestad

Mange enkelt-tiltak på gang

I budsjettet lanserte rådmannen en egen klimasatsing, og i formannskapsbehandlingen 26. november forsterket politikerne denne: 

  • Samhandle med private aktører om utbygging av ladestasjoner 
  • Konvertere kommunes bilpark til elektrisitet 
  • Pilotprosjekt med solceller på kommunalt bygg 
  • Innføre klimaregnskap og revidere og oppdatere klimaplan 
  • Bygge identiteten Grønn Urban Bygd, aktivisere næringsliv og innbyggere 
  • Ordning med felles innkjøp av elsykler til ansatte. 

I tillegg pågår det store planarbeid for å få folk til å bytte ut bil med sykkel eller gange. Ny bro over elva mellom Hunsøya og Venneslamoen er ett eksempel. Det er også et nytt fokus på å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen og mellom Vennesla og Kristiansand. 

Kommunalsjef Vidar H. Homme og seksjon for samfunnsutvikling har fått hovedansvaret for gjennomføring av klimasatsingen sammen med miljøvernrådgiver Eirik Aarrestad, men i større eller mindre grad vil samtlige seksjoner og enheter bidra i arbeidet. 

Det er allerede utarbeidet et eget klimaregnskap for Vennesla kommune, både for kommunen som geografisk enhet og for kommunen som organisasjon. 

Klimaregnskapet for Vennesla kommune som geografisk enhet.
Klimaregnskapet for Vennesla kommune som geografisk enhet.

Grønn Urban Bygd

 

Det skal utarbeides en oppdatert klimaplan som kommer til politisk behandling på nyåret. 

Grønn Urban Bygd er Venneslas identitet. Det er konklusjonen på det store identitetsarbeidet som Vennesla Næringsforening og Vennesla kommune gjennomførte i 2018. Dette handler om identitetsbygging og næringsutvikling, men det er også den grønne pilaren som vektlegger klima og miljø.  

Selv om vi har hatt store og forurensende bedrifter, er Venneslas historie grønn. Elva og skogen. Vi har utnyttet naturressursene med hjelp av ren elektrisk kraft. Her ligger også vår løsning og vårt bidrag til framtida. Som alltid tar vi verdens nyvinninger hjem og gjør dem til lokalsamfunn. Før var det aluminium og papir, nå er det datalagring og klimasatsing. 

Alle kommunens 27 enheter blir utfordret på også den grønne delen av Grønn Urban bygd, og hvordan de kan bidra hver på sin måte til at vi kommer videre. El-biler på ulike enheter er ett virkemiddel. Andre enheter har allerede gjennomgått søppelhåndteringen og funnet bedre måter å sortere på.  

Alle skal delta

 

Løsningen på klimautfordringene vil handle mye om god samskaping mellom frivillig sektor, næringslivet og kommunen. Vi må sammen gjøre jobben.  

Fylkesmannen har gitt Vennesla kommune 300.000 kroner til et prosjekt hvor Grønn Urban Bygd, og særlig klimadelen, skal forankres ute i befolkningen og bli til håndfaste og konkrete forslag og vedtak som former vår felles framtid i Vennesla, Øvrebø og Hægeland. 

Dette vil kommunen jobbe med i 2020. Vi skal aktivisere lag, foreninger, skoler, menigheter, bedrifter i hele vår store kommune. Vi skal bygge lokaldemokratiet og øke engasjementet i lokalsamfunnet slik at Grønn Urban Bygd blir vår nye framtid.  

Vi har alltid tatt verdens nyvinninger hjem og gjort dem om til lokalsamfunn og ei bedre framtid. Det må vi gjøre nå også. 

Omstillingen er i gang

 

Så til utslippsreduksjonen siden 2011, som viser at omstillingen allerede er i gang. Det jobbet rundt 120 mennesker på Hunsfos Fabriker da den ble nedlagt i 2011. Nå jobber det flere hundre mennesker samme sted. Men klimautslippene i Vennesla er altså redusert med 24,88 prosent i samme tidsrom.  

De samlede utslippene er gått ned fra 65351 tonn til 50024 tonn, ifølge Miljødirektoratets beregninger. 

De største utslippene i kommunen kommer nå fra fra avgasser fra søppeldeponiet på Støleheia, fra industrien, landbruket og fra biltrafikken. Dette viser at Vennesla nå er inne i den omstillingen som må komme. Vi har flere arbeidsplasser på Hunsøya enn før, men klimaavtrykket er mye mindre. Slik må framtida skapes. 

Våre eksisterende industribedrifter fortsetter å produsere fornybare produkter på ren og grønn energi. Det skal vi være stolte overog de forbedrer seg stadig i retning mindre ressursbruk og mindre klimaavtrykk. 

Småbedriftene følger opp. Malermester Nystøl ble for eksempel Miljøfyrtårn-sertifisert i høst, som første håndverkerbedrift ved siden av VEF. 

Vennesla kommune har meldt seg inn i Klimapartner og vi er også en del av Klimaks-samarbeidet med kommunene nordover i dalen.  

Klima vil berøre hele lokalsamfunnet framover. Det handler om hvordan vi forbruker, hvordan vi bygger, hvordan vi planlegger og hvordan vi lever.