Bygg- og miljøutvalget har i møte den 15.09.16, sak 71/16, med hjemmel i pbl. § 13-1, vedtatt midlertidig forbud mot tiltak i planavgrensningen til områdereguleringen Sentrum Nord. 

Midlertidig forbud mot tiltak vil gjelde for alle tiltak innenfor området definert av pbl. § 1-6.  Et midlertidig forbud mot tiltak vil gjelde inntil planspørsmålet er endelig avgjort. Er planspørsmålet ikke avgjort innen 4 år, faller forbudet bort. 

Det kan søkes om unntak fra forbudet. Tiltak innenfor området som åpenbart ikke vanskeliggjør planarbeidet kan unntas forbudet, noe som vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Søknaden må inneholde en tilstrekkelig presentasjon av tiltaket det søkes unntak om, for å kunne vurdere søknaden. Søknad sendes til post@vennesla.kommune.no.

For dokumenter i saken, klikk her