Barnehageadministrasjon

Seksjonen har to årsverk som arbeider for barnehagene i kommunen. Ansvarsområder er bl.a fagutvikling med kompetanseheving av personalet, samordnet opptak, sørge for nok barnehageplasser, godkjenning, tilsyn og veiledning, forvaltning av offentlige tilskudd.

Skoleadministrasjon

I staben er tre ansatte med skole som sitt fagfelt. De viktigste oppgavene for staben er pedagogisk utvikling, merkantile servicefunksjoner, personalstyring, økonomistøtte, saksbehandling, planarbeid og generell støttefunksjon for grunnskolene, voksenopplæring og kulturskolen.

Mobilt team

Mobilt team er et kommunalt lavterskeltilbud som bistår skolene med tilrettelegging for elever med atferd- og samspillproblematikk. I samarbeid med lærere jobber vi med observasjon, veiledning, og undervisning av elever og klasser.

Vi deltar i samarbeid mellom skole og hjem, og i tverretatlig samarbeid. Skoler, foresatte, PPT og andre kan kontakte oss. Henvendelser besvares innen en uke.

Enhet for barn og familie

Enheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge og deres familie slik at de riktige tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.