Seksjon for helse- og omsorg er en del av rådmannens stab på strategisk nivå.  Seksjonen har overordnet ansvar for helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere.

Innen disse områdene skal seksjonen ha fokus på overordnet faglig utvikling, planlegging av framtidas tjenester, tilpasse tjenestene i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen og koordinering av kommunale tjenester.

Målet for seksjon helse og omsorg er å gi helhetlige og effektive helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på et faglig forsvarlig nivå. Tjenestene skal tilpasses den enkeltes behov i tråd med vedtatt lovverk, samt lokale og nasjonale politiske føringer.

Det skal tilrettelegges for at den enkelte skal kunne være mest mulig selvhjulpen og bo lengst mulig i eget hjem. Bruker skal ha medvirkning i alle faser av tjenesteytingen.