- Dette er et viktig område. Ikke minst ønsker vi å nå fram til yngre personer med demens. De er ofte svært aktive og har ekstra behov for å bli i en meningsfull aktivitet, forteller Nakkestad.

Hun skal bruke 20 prosent av arbeidstiden på å utvikle aktivitetstilbudene. Hun fortsetter samtidig som enhetsleder i hjemmetjenesten.

Aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens vil bli lovpålagt neste år. Vennesla har allerede jobbet godt på dette feltet. Nylig fikk kommunen over én million kroner i tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til å utvide og forbedre tilbudet.

Dette er tilbudene som skal satses på:

Øvrebø og Hægeland

Dagsenter ved Hægelandsheimen én dag i uka. Det skal også satses mer på lavterskeltilbudet ved Øvrebøstua på Skarpengland

Dagsenter Venneslatunet

Ved dagsenteret på Venneslatunet er det nå to dager i uka som retter seg spesielt mot personer med demens. Dette skal økes til tre.

Aktive sammen

Kommunen og Frivilligsentralen skal samarbeide enda tettere om prosjekt Aktive Sammen. Her skal en egen person rundt på hjemmebesøk til personer med demens. Sammen skal de finne aktiviteter ut fra personens ønske som kan skape nytt innhold i hverdagen. Deretter knyttes personen opp mot ønsket aktivitet gjennom frivilligsentral, frivillige lag og foreninger eller kommune.  Det er her det blir ekstra fokus på yngre mennesker med demens og personer i en tidlig fase av demens.

Kveldsmat

Frivillige driver nå et kveldsmattilbud ved Venneslatunet. Dette skal utvides fra én til to grupper.

Oppfordring til lag og foreninger

På sikt vurderes det også å satse på musikkterapi for personer med demens.

Lag og foreninger i kommunen kan også søke kommunen om tilskudd på inntil kr. 100 000 for å starte opp aktiviteter for hjemmeboende personer med demens. Fristen er satt til 17.februar med å søke. Vi håper at lag og foreninger har lyst å gjøre en innsats for denne gruppen.

Vi er også opptatt av at frivillige og pårørende skal få økt kompetanse på dette feltet. Det er også noe vi ønsker å bruke midlene til.

- Vi har foreløpig prosjektmidler. Neste år blir det som sagt lovpålagt med aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Hva vi da vil få av midler, vet vi ikke ennå. Vi håper jo at vi kan videreføre det vi nå setter i gang, sier May-Lene Uberg.