Noen klarer å mestre rusproblemer ved egen innsats eller med støtte fra familie, nettverk, frivillige organisasjoner eller ulike selvhjelpstilbud. Fastlegen kan være en god støtte.

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Fra kommunen kan du få praktisk oppfølging, råd og veiledning.

For å kartlegge om du har et rusproblem kan du benytte deg av ulike kunnskapsbaserte digitale verktøy:

Audit identifiserer problemfylt bruk av alkohol, mens Alcohol E, kartlegger alkoholens funksjon i livet ditt.

 Dudit identifiserer problemfylt bruk av rusmidler eller legemidler, mens Dudit E kartlegger rusmidlenes funksjon i livet ditt.

Våre tilbud til deg

Kommunen tilbyr hjelp til deg som har utfordringer knyttet til rusmiddelbruk.  Det kan for eksempel være råd og veiledning, praktisk bistand og opplæring, hjelp med å gjøre spesialisthelsetjenester tilgjengelige, arbeidsrettede tiltak, tilbud om midlertidig opphold, bistand til å skaffe bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Noen tjenester og tilbud kan du oppsøke og benytte uten henvisning eller søknad i forkant, mens andre krever en søknad.

Arbeid og aktivitet:

Hjelp til å komme i jobb eller utdanning: Har du lite jobberfaring eller har stått utenfor arbeidslivet lenge? Ønsker du å ta en utdanning? NAV kan hjelpe deg på vei. NAV kan tilby veiledning, økonomisk støtte og tiltak som arbeidstrening, mentorordninger, utvidet oppfølging m.fl. Ta direkte kontakt med NAV Vennesla på Hunsøya, eller ring NAV på 5555 3333  Trenger hjelp til å komme i jobb - nav.no

Basen: Er du mellom 16- 30 og har falt utenfor skole og arbeidsliv, kan du få en ny start. Basen er for deg som ønsker å bli bedre kjent med deg selv for å finne veien videre mot skole, jobb eller andre tiltak. Noen av våre fokusområder er: livsmestring og veien til et økonomisk selvstendig liv.  
Når: 6 ukers tilbud 3 dager i uka: mandag, onsdag og torsdag fra 9-13. Maks gruppe på 8 personer. Etter 6 ukers kurs, kan du om du ønsker det, få en jobbsmak i ulike bedrifter. Tilbudet er gratis. Kontakt Jorunn Eivindson på NAV Vennesla, tlf. 99456650 eller snakk med en veileder på NAV Vennesla.

Ressursen aktivitetssenter: Ressursen er et aktivitetssenter og en sosial møteplass for alle i alderen 17 år og oppover for som sliter med psykiske plager, sosialt utenforskap, rus eller andre utfordringer. Ressursen har ulike aktiviteter, verksted og produksjoner.  Tilbudet er gratis, og du kan delta på de aktiviteter du selv vil. Kontakt Vennesla frivilligsentral på tlf. 90220440 eller epost: post@vennesla.frivilligsentral.no

Økonomi:

Nødsituasjon: Har du ikke penger til mat, bolig eller andre nødvendige utgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp: Økonomisk sosialhjelp - nav.no

Rådgivning: NAV gir deg gratis råd om privatøkonomien din. Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Trenger rådgivning om økonomi og gjeld - nav.no

Bolig:

  • Nødbolig: Er situasjonen akutt og du ikke har en plass å bo det neste døgnet, kan du få tilbud om et midlertidig botilbud: Nødbolig
  • Kommunale boliger: Har du behov for hjelp til å skaffe et sted å bo? Kommunen har ulike kommunale boliger du kan leie. Kommunal bolig
  • Bostøtte: Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte: Bostøtte
  • Startlån er et gunstig lån for de som ønsker å kjøpe bolig, men som har langvarige problemer med å finansiere egen bolig. Startlån

For mer informasjon om tjenester fra NAV: NAV Midt-Agder - VENNESLA KOMMUNE

Oppfølging knyttet til rus og psykisk helse

Feltsykepleie

Dette er et gratis lavterskeltilbud og en trygg arena hvor du skal føle deg ivaretatt ut fra dine behov.

Du kan få hjelp til:

  • Motivasjonssamtaler knyttet til avrusning, rusfrihet og behandling
  • Råd og veiledning ift ernæring, somatisk helse og psykisk helse
  • Hjelp til diverse søknader
  • Enkle sårstell
  • Kontakt med lege/ spesialisthelsetjenesten
  • Utdeling og innsamling av brukerutstyr, og veiledning ift smitte og riktig bruk av utstyr.

Dette er også et tilbud til deg som ønsker sosialt samvær over en kopp kaffe og en prat. Feltsykepleien krever ingen søknad og har heller ingen ventetid.

Vi holder til i Sentrumsvegen 41, i kjelleren på helsehuset. Tlf.nr: 959 88345. Åpningstider tirsdag og fredag fra 12-15.

Oppfølgingstjenesten

gir praktisk hjelp, støttesamtaler og veiledning, følge til tannlege og offentlige kontorer, koordinering av individuell og ansvarsgruppemøter. Tjenesten gis dag og kveld, alle dager i uka. Du må søke på tjenesten.

Ettervern: Er du ferdig med rusbehandling eller soning, trenger du kanskje hjelp og støtte til å komme i gang med en ny hverdag. Da kan du få søke om hjelp fra kommunen.

Miljøvaktmester:

Miljøvaktmester er et  tilbud for innbyggere i kommunale boliger som har store utfordringer med å klare å bo i egen bolig. Miljøvaktmester kan sammen med beboere rydde og reparere skader i boligen slik at det blir en mer verdig bosituasjon. Kontaktinfo til miljøvktmester er via saksbehandlerteamet på tlf.  98299864

Forsterket oppfølging i bofelleskap:

Kommunen har bofelleskap til personer med rus- og psykiatri-lidelser som trenger døgnkontinuerlig oppfølging og bistand.  Beboere får hjelp og bistand til å mestre hverdagen. Bolig tildeles etter søknad.

Slik søker du

Søknad om tjeneste:

Søknader om tjenester fra vår rusomsorg behandles fortløpende. Du må beregne noe ventetid før tjenesten kan starte opp.
Du kan søke selv eller be fastlege eller behandler om å hjelpe deg.  

Søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Søknad om bolig:

Digital søknadsskjema

Papirskjema (pdf)

Papirskjema sendes:

Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

Tilbud fra spesialisthelsetjenesten:

Hvis du ikke oppnår tilstrekkelig rusmestring og kontroll, eller at du har fått et alvorlig rusproblem, kan du henvises til spesialisthelsetjenesten ved Sørlandet sykehus  SSHF avdeling for rus -og avhengighetsbehandling Du kan få hjelp til å søke av lege eller ansatte i rusomsorgen.  Det er ulike nivåer og behandlingstilbud. Har du rett til behandling, vil du sannsynligvis komme inn i et pasientforløp der du selv medvirker til forløp og innhold. Les mer: nasjonale pasientforløp rus og psykisk helse

FACT- team: Dette er et tilbud til deg som har en alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer og som trenger hjelp på flere områder i livet. FACT gir det meste av oppfølgingen der du bor.  Du må ha henvisning fra psykolog eller lege. Les mer: SSHF Fact-team