Ansatte i karantene

Helsedirektoratet har vedtatt at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst.

Ansatte som er satt i karantene vil motta lønn som normalt i karantenetiden.

rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Skoler og barnehager er nå stengt for å hindre smitte. Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Men der man ikke finner andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet. Foreldre kan ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

Fakta om omsorgspenger: Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver per kalenderår. Disse 10 dagene finansieres av arbeidsgiver. Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgsdager hver per kalenderår. De 10 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 5 dager av folketrygden. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Arbeidsgiver betaler her også kun de første 10 dagene.

Reiser

Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, forbys å reise utenlands. Andre ansatte kan også nektes, herunder helsepersonell som ikke arbeider med pasientbehandling, å reise utenfor Norden.

Behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner.

Endring av fastsatt ferie

Endring av fastsatt ferie er strengt og kan kun foretas når dette er nødvendig på grunn av utforutsette hendinger, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell endring av ferien. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må først søkes refundert fra eget forsikringsselskap. Det kommer nærmere informasjon om kompensasjon for eventuelt påløpte utgifter som ikke dekke av reiseforsikringen.

Behov for ekstraordinært arbeid

Arbeidsgiver kan pålegge merarbeid som går utover den ordinære arbeidstiden.

Eventuelle pålegg om merarbeid tas av nærmeste leder.

Betaling for merarbeid/overtid kompenseres etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.

Disponering av ansatte

Helsepersonell kan pålegges å arbeide innen andre deler av den kommunale helsetjenesten enn hva de vanligvis gjør. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte etter omstendighetene belage seg på betydelige endringer framover.

For andre ansatte i kommunen kan det også være grunnlag for endring av oppgaver og tjenestested i denne ekstraordinære situasjonen. Ingen ansatte skal på eget initiativ holde seg hjemme selv om arbeidsstedet er stengt.

Permittering

Arbeidsgiver har etter drøftinger med tillitsvalgte blitt enige om at det kan sendes ut varsel om permitteringer dersom det blir nødvendig. Oversikt over arbeidsplasser eller enheter der dette vil være aktuelt er på det nåværende tidspunkt ikke klart.

Ved permitteringer gjelder en skriftlig varslingsfrist på 14 dager som sendes til den enkelte arbeidstaker. etter regjeringens endringer i regelverket fredag, har arbeidsgiver lønnsplikt de to første dagene etter at arbeidstaker er permittert.Samtidig er ventedagene for å motta dagpenger opphevet,

Nærmeste leder

Hvis noen har spørsmål eller lurer på noe etter å ha gått gjennom informasjonen over, ta kontakt med nærmeste leder. Gå tjenestevei.