Bygg- og miljøutvalget har i møte den 19.11.20, sak 92/20, godkjent endring av detaljregulering for Skådane- Hellåsflaten med planid 2011009, datert 17.9.2020. 3 eneboliger endres til tomannsboliger.

Vedtaket som er fattet med hjemmel i PBL § 12-14, kan påklages, med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no