Bygg- og miljøutvalget har i møte den 02.06.22, sak 53/22 godkjent endring av detaljregulering for Vennsla hestesportsenter, med planid 2003004. Endringen omfattet tillatelse til vaktmesterleilighet. Endringen er vedtatt med hjemmel i pbl. § 12-14 (2).

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jf. fvl. § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no og merkes med 21/03381.

Vedlegg 1 saksfremlegg

Vedlegg 2 plankart

Vedlegg 3 reviderte bestemmelser

Vedlegg 4 saksutskrift 

Vedlegg 5 vedtak