Bygg- og miljøutvalget har i møte den 02.06.22, sak 52/22 godkjent endring av detaljregulering av Støleheia avfallsanlegg, med planid 2020003. Endringen omfatter endring av fyllingshøyde og buffersone og vedtas med hjemmel i pbl. § 12-14 (2).

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jf. fvl. § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no og merkes med 20/01650.

Vedlegg 1 saksfremlegg

Vedlegg 2 plankart

Vedlegg 3 plankart med buffersone

Vedlegg 4 reviderte bestemmelser

Vedlegg 5 biologisk mangfold

Vedlegg 6 saksutskrift

Vedlegg 7 vedtak