I medhold av pbl. §§ 12-8 og 12-14 varseler Rødbyen Velforening oppstart av endring av reguleringsplan Rødbyen spesialområde g.k. 18.06.1987.

Velforeningen ønsker at det suppleres med bestemmelser om gjerdestolper, mindre fasadeendringe og støygjerde met jernbanetrasè. Tilbakemeldinger gjennom varsling og prosess vil avgjøre om saken kan behandles som mindre reguleringsendring, jf. pbl. § 12-14 andre ledd, eller om den må behandles som reguleringsendring, jf. § 12-14 første ledd. 

Ønske om nærmere informasjon og eventuelle kommentarer rettes skriftlig innen 16.03.2018 til:

Rødbyen Velforening v/Terje Berntsen
Bjørkelivegen 5
4708 Vennesla
e-post: terje.berntsen@vabb.no