Bygg- og miljøutvalget har i møte den 02.06.22, sak 51/22 godkjent endring av detaljregulering for Skådane/Hellåsflaten, med planid 2011009. Endringen omfatter sammenslåing av tomter for Revstien 13 og 15 gnr/bnr 671951, 1951. Endringen er vedtatt med hjemmel i pbl. § 12-14 (2).

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jf. fvl. § 29. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no og merkes med 22/01165.

Vedlegg 1 saksfremlegg

Vedlegg 2 reviderte bestemmelser

Vedlegg 3 plankart

Vedlegg 4 situasjonskart

Vedlegg 5 saksutskrift 

Vedlegg 6 vedtak