Bygg- og miljøutvalget har i møte den 17.3.22, sak 25/22, godkjent endring av detaljregulering for Homstean Terrasse, med planid 2012003, datert 24.3.2021, og med bestemmelser sist revidert 22.3.2021. Endringen vedtas med hjemmel i PBL § 12-14 (2).

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no, merket 21/02955

Vedlegg 1 Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 2 Utsnitt plankart 

Vedlegg 3 Planbeskrivelse