Bakgrunn:

Google-bildet fra fugleperspektiv er  representativt for hvordan det så ut da arbeidet med strandsti startet tidlig på 2000-tallet og utover mot 2016. Enten er området utilgjengelig for publikum fordi det er bratt og tilgrodd, eller det er private hager og private brygger og plattinger.

Vennesla kunne valgt ekspropriasjon av hele området. Det ville skapt store konflikter, kostet store summer. Det ville vært helturealistisk og heller ikke ønskelig.

Vennesla kommune la «nå-situasjonen» til grunn og ønsket å komme fram til en frivillig løsning som både hensyntok grunneierne  og allmennheten. Målet var å skape en sti folk kunne gå på, ikke overta eiendomsretten til strendene og elvebredden eller hagene fra folk.

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen for Nesane ble vedtatt 21. mai 2007. Det er den som gjelder fremdeles og er utgangspunkt for hele arbeidet.

I planen blir strandstien tegnet inn og området nedenfor stien mot elva definert som friområde. Det var en diskusjon om området mellom stien og elva skulle være friluftsområde eller friområde. Fylkesmannen anbefalte friområde siden det skulle gjøres naturinngrep og tilrettelegging i området.

Allerede i denne saken heter det at stien skal realiseres gjennom minnelige avtaler med grunneierne og at det i enkelte tilfeller vil bli snakk om gjerder og voller.

Prinsipper for gjennomføring

I 2013 bevilger kommunestyret penger på budsjettene for 2014 og 2015, slik at Strandstien kan realiseres. Sommeren 2014 starter arbeid med å realisere og gjennomføre Strandstien og legge grunnlag for endelige forhandlinger med grunneierne. 26. august 2014 behandler Plan- og økonomiutvalget  en sak vedrørede «framgangsmåten for gjennomføring av grunnerverv og opparbeidelse av tursti i Nesane».

I saken skriver rådmannen:

«Rådmannen kan nevne at det er utarbeidet en såkalt landskapsplan for gjennomføring av stien. Planen følger regulert turstitrase. I utgangspunktet mener rådmannen at denne planen bør følges.  I de tilfeller der grunneier ønsker noen justeringer på traseen, bør likevel det kunne gjøres dersom traseen blir mer hensiktsmessig plassert, og i de tilfeller hvor grunneier og kommunen blir enige. Det er ønskelig at traseen og ervervet løses i minnelighet, der det inngås avtaler med den enkelte grunneier hvor både inngrepets art og omfang og erstatning framgår. Sammen med avtalen må det også foreligge en byggeplan som skisserer tiltaket."

Rådmannen skriver også:

«I de tilfeller hvor grunneier og kommunen ikke blir enige om at det kan etableres en sti, foreslår rådmannen at det gjennomføres en ekspropriasjonssak på den eller de eiendommene det vil gjelde. På eiendommer der stien gjennomføres med ekspropriasjon må stien på gjeldende eiendom følge reguleringsplanen fullt ut. Rådmannen anbefaler at kommunen fradeler og erverver alt areal som omfattes av stien. Det vil også kunne omhandle fyllinger, skjæringer, møteplasser og kjørebredde for vedlikehold, selv om selve stien kun blir på 1 meters bredde. Det må foretas en arealberegning av nødvendig grunnerverv som skal ligge til grunn for avtale og erstatning.  Det anbefales videre at arealet utenfor stiens bredde på 1 meter kan disponeres av opprinnelig grunneier dersom det ikke er til hinder for framtidig vedlikeholdsarbeid.»

Plan- og økonomiutvalget vedtar saken.  Nå er grunnlaget på plass for hvordan strandsti i Nesane skal realiseres.  Det er ingen tvil om at målet hele tiden er en tursti, men at grunneierne utover dette skal få det mest mulig som de hadde det fra før og at de skal disponere grunnen mellom sten og elva. Kommunen overtar ikke eiendom utover å sikre strandstien.

Skissene fra 2015
Skissene som politikerne behandlet i 2015 så slik ut. Det var seks delskisser.

Fullmakt og tegninger

17. mars 2015. Da behandles sak «informasjon vedrørende opparbeidelse av tursti i Nesane» i plan og økonomi utvalget.  Nå er detaljarbeidet i gang. Vedlagt saken er seks detaljerte tegninger til hvordan stien skal bli – med hekker, gjerder og plassering. Rådmannen skriver til politikerne at det har vært møter og befaringer og at:

«Det er deretter utarbeidet et forslag til landskapsplan for plassering og utforming av stien. Stien er plassert i samarbeid med de fleste grunneierne.   Rådmannen vil så sette i gang arbeidet med forhandling om avtale om kjøp og etablering av stien med bakgrunn i vedlagt forslag til landskapsplan.»

Enstemmig vedtak lyder:  

Plan- og økonomiutvalget tar informasjonen til orientering, og gir sin tilslutning til det videre forhandlingsarbeidet for gjennomføring av tursti i Nesane.  Rådmannen og kommunens forhandlingsutvalg gis fullmakt til å inngå avtale med den enkelte grunneier.»

 

Bildene som politikerne fikk
Tegningene med hekk, gjerder og sti som fulgte saken til plan- og økonomiutvalget.

Forhandlinger:

Forhandlingsmøter mellom grunneiere og kommunen pågår fra september 2015 til høsten 2016. Kommunens forhandlingsutvalg gjennomfører disse sammen med administrasjonen og juridisk ekspertise.

13. juni 2017 legges endelige forslag til avtaler med 14 grunneiere åpnet og offentlig fram for plan- og økonomiutvalget i sak 14/01506.74.

Til saken følger detaljerte bilder, tegninger og byggeplan for hver grunneier, med hekker, gjerder og plassering av stien og det kommunens forhandlere og grunneiere er blitt enige om.

Alle avtalene godkjennes enstemmig i plan- og økonomiutvalget.

Én grunneier gjenstår. Han ønsker ikke å inngå frivillig avtale. Kommunestyret vedtar å gå til ekspropriasjon, men sommeren 2017 løser også denne saken seg i minnelighet. Til slutt er kommunen som tiltakshaver og 15 grunneiere helt enige om hvordan stien skal være i detalj.

Vennesla kommune betaler 2,685 millioner kroner for eiendomsretten til én kilometer strandsti. En ekspropriasjon av 15 grunneieres strandsone ville kostet helt andre beløp.

Nå kan kommunen som utbygger søke kommunens byggesaksavdeling om byggetillatelse.

Byggesaken

18. april 2018 sender enhet for park og idrett søknad om rammetillatelse for etablering av strandsti til kommunens byggesaksmyndigheter. Det søkes også dispensasjon for de mindre endringene som er avtalt med grunneierne og som avviker fra reguleringsplanen av 2007.

Fylkeskommunen har i sin høring til dispensasjon ikke merknader.  Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar til byggesaken at han ser det som positivt at det legges til rette for bedre allmenn tilgjengelighet til strandsonen i Otra. Han konkluderer videre at byggesaken kan gjennomføres enten ved å sette i gang en prosess med en mindre vesentlig reguleringsendring, eller en prosess med dispensasjon. Fylkesmannen gir råd om det første, Vennesla kommune velger det siste.

For å få rask framdrift på byggesaken slik at byggearbeidene kan komme i gang høsten 2018, fremmer rådmannen konkret forslag den 12. juni 2018 i plan- og økonomiutvalget i forbindelse med første tertialrapport:

«For å sikre framdriften på Prosjekt 97115 Strandsti Venneslafjorden bes ordføreren benytte sommerfullmakten til å få på plass nødvendige vedtak.»

Plan- og økonomiutvalget vedtar dette forslaget enstemmig.  21. juni 2018 gjør kommunestyret som overordnet byggesaksmyndighet samme vedtak. Også det enstemmig.

9. juli 2018 godkjenner ordføreren dispensasjonene som er nødvendige og signerer byggesaken. Kort tid etter søker tiltakshaver igangsettingstillatelse og kommuneadministrasjonen gir igangsettingstillatelse.  Nøyaktig ett år senere, 9. juli 2019, åpnes stien offisielt med stor folkefest.  

Ferdigattest for strandstien er ikke gitt ennå. Det er gjort visse små endringer i forhold til tegninger og planer. Noen steder er det litt høydeavvik. Andre steder er gjerder noe flyttet noe. I sum er det færre meter gjerder enn politikerne vedtok.  Byggesak vil nå se på om det må søkes om disse endringene før ferdigattest kan gis.

Nesane før strandstien
Google-bilde som viser hvordan strandsonen i Nesane var privatisert før strandstien kom.

Retten til ferdsel

Strandstien er åpen for alle – og den er universelt utformet.

Utover dette gjelder friluftslovens vanlige regler også i Nesane. Fri ferdsel gjelder i utmark, såfremt ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Avtalene med den enkelte grunneier sikrer kommunen og allmennheten tilgang til arealet som er opparbeidet til strandsti.  Det har ikke vært kommunens intensjon å gi allmennheten tilgang til private hager og strender som var i området fra før. Grunneier har rådigheten over sin grunn.  

At et område er definert som friområde gir kraftig begrensning på hva som kan anlegges og bygges i området, men definerer ikke om allmennheten har ferdselsrett eller ikke. Det er først når kommunen overtar grunnen at det blir et offentlig friområde med udiskutabel ferdselsrett. Rådmannen vil ikke foreslå at kommunen tilegner seg resten av friområdet.

 Kommunen har inngått frivillige avtaler med grunneiere fordi kommunen mener strandstien ikke fortrenger allmennhetens utøvelse av friluftsliv, men fremmer det.  

Oppsummering:

Rådmannen kjenner ikke til andre kommuner hvor det offentlige gjennom frivillige avtaler og omforente løsninger har greid å gi allmennheten tilgang til en offentlig sti gjennom 15 grunneieres strandeiendommer og hager. Strandstien er for evig for alle.  Kommunestyret har gitt administrasjonen i oppdrag å planlegge videreutvikling av badeplass og stupeanlegg i Nesane for allmennheten. Deretter skal forlengelse av strandstien planlegges.

Rådmann Svein Skisland