I henhold  til  §2 i ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.” står det at ”Kommunane skal for det formålet som  er nemnt i §1 opprette råd eller anna representasjonsordning for  menneske med nedsett funksjonsevne.”

Rådet for  funksjonhemmede  er et rådgivende organ for  kommunen. Alle  saksdokumenter som berører rådets  saksområde, skal  legges  fram for rådet i god tid  før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Det valgte rådet for funksjonshemmede består av

  Rådet    Telefonnummer     Mailadresse
Gunhild Slettedal - leder og rep. i Boligstiftelsen 99461571 gunnislett@gmail.com
Torhild Røsand, Sp - nestleder (politisk repr.) og vara i Boligstiftelsen  97828074 rostor@vennesla-kommunestyre.no
Asbjørn Halvorsen - rep. i Velferdsteknologi-utvalget rep. og for Hørselhemmedes Landsforbund) 92283251 AHALV@hotmail.com 
Klaus Lia 45247966 lia.klaus@gmail.com
Martin Engamo, KrF (politisk repr.) 95058643 engama@vennesla-kommunestyre.no
Eirik Hodnemyr, KrF (vara for Torhild) 97569885 eihodn.ks@venneslakommune.onmicrosoft.com
Grethe Strand, Ap (vara for Martin) 95432728 grstr.ks@venneslakommune.onmicrosoft.com
Wiggo Solheim (varamedlem) 95089801 wiggo.solheim@gmail.com
Jan Olav Lunden, LHL (varamedlem)  90523553 janolavlunden@hotmail.com
Hilde Grundetjern (sekretær) 38137200 hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no

 

Rådet for funksjonshemmede er representert på følgende områder

Byggekomiteen for  kommunale bygg:  Gunhild Slettedal
Vennesla Boligstiftelse:  Gunhild Slettedal 

Se hvilke saker Rådet for funksjonshemmede jobber med