Det valgte rådet for funksjonshemmede består av

Gunhild Slettedal leder (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Steinar Fredriksen  nestleder (politisk representant)
Grete Bjønnum (rep. LHL)
Asbjørn Halvorsen (rep. for Hørselhemmedes Landsforbund)
Bernt Slettedal (politisk representant)

Wiggo Solheim vara (rep. for Norges Handicapforbund))
Klaus Lia vara (rep. for Norsk forbund for Utviklingshemmede)
Inger Turid Tonstad vara (politisk representant)
Kjetil Ubostad vara (politisk representant)

Peter Rosendahl, sekretær
Telefon 971 83 174

Rådet for funksjonshemmede er representert på følgende områder

Byggekomiteen for  kommunale bygg:  Gunhild Slettedal
Vennesla Boligstiftelse: Grete Bjønnum med Gunhild Slettedal som vararepresentant.
Utvalget for parkeringstillatelser: Asbjørn Halvorsen med Wiggo Solheim som vararepresentant.