Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel infiltrasjonsanlegg (slamavskiller + spredegrøfter) eller minirenseanlegg.

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Det er for tiden Norva24 Sørmiljø AS (38 00 38 00) på oppdrag fra kommunen som utfører tømmearbeidet. Har du behov for tømming utover faste runder skal Norva24 Sørmiljø AS benyttes.

 

Slamtømming

De fleste renseanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier er forpliktet til å benytte den kommunale slamtømmeordningen og skal betale et gebyr som "abonnent", samt et gebyr for fysisk tømming. Faktura kommer fra Vennesla kommune sammen med andre kommunale gebyr. Ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget eller ekstratømminger kan utføres mot tilleggsgebyr.

Samtidig med slamtømming gjennomføres en visuell kontroll av tilstanden i renseanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Enhet for park og teknisk i Vennesla kommune er ansvarlig for slamtømmeordningen

Behov for ekstratømming?

Ved behov for tømming utenom oppsatt rute, rettes bestillingen direkte til renovatøren. For en slik tømming betales det for ekstra tømming utenfor rute pluss slamgebyr.

Norva24 Sørmiljø kan nås på telefonnummer: 38 00 38 00

Krisetømming

Renovatøren har døgnberedskap og skal normalt innen tre timer fra varsling er gitt være på stedet. For dette faktureres det for kriseoppmøte pluss slamgebyr. Andre arbeider for eksempel spyling av tette rør er ikke medregnet, og må avtales direkte med renovatør, som sender egen regning på dette direkte til kunden. 

Norva24 Sørmiljø kan nås på døgnåpen vakttelefon: 38 00 38 00.

Hvilke ansvar har du som privat avløpsanleggseier?

  • Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen, herunder kjenne til hvordan anlegget skal driftes og vedlikeholdes for at det skal fungere forskriftsmessig.
  • Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen vedrørende overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
  • Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
  • Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service og sørge for at det alltid er god adkomst i forbindelse med slamtømming.
  • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene for anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter, samt serviceavtale overføres til ny eier.
  • Anleggseier skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan be om dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på anlegget.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse.

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent som kan planlegge avløpsløsningen. Konsulenten må være en nøytral, fagkyndig person med relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering.

Mange anlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav.
Ta gjerne kontakt med kommunen/teknisk forvaltning for å få råd og hjelp.