Midt-Agder PPT dekker kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Evje og Hornnes.

PP-tjenesten skal hjelpe til at barn, elever, og voksne med behov for særskilt tilrettelegging får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Informasjonsfilm for foresatte kan du se her.  

PP-tjenesten samarbeide etter samtykke fra foresatte tverrfaglig i alle kommuner, for eksempel med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatrisk tjeneste / habilitering i helseforetakene(sykehusene).

- PPT skal være sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp i barnehage / spesialundervisning i grunnskole og voksenopplæring.

- PPT skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

- PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn/elever med særlige behov.

- Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. PPT vurderer så om arbeid i skole og barnehage kan gis som lavterskeltilbud uten henvisning.

- I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

Systemrettede oppgaver

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. Det systemrettede arbeidet kan foregå i:

et tverrfaglig samarbeid, barnehage og skole, avdelingen/gruppen/på trinnet, læringsmiljøarbeid. PPT kan også bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å oppdage vansker tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt.

Individrettede oppgaver

Skole og barnehage drøfter anonymt med PP-tjenesten før det eventuelt blir en formell sak i form av en henvisning.  PPT kan før henvisning bidra med veiledning før henvisning Det legges i dette samarbeide med skole og barnehage vekt på at barnet får hjelp inne det ordinære inkluderende læringsmiljøet. PPT er opptatt at i individutredning har et fokus på hele systemet som barnet er i. Det kan være aktuelt å utrede f. eks:

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • adferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker

Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet.

Etter henvisning kan PPT vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning eller spesialundervisning for voksne.

Logoped

For Iveland, Evje og Hornnes gjelder følgende: PPT er sakkyndig instans mht om barn og voksne har behov for direktelogopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Kommunene ordner avtale med logoped som jobber privat.

For Vennesla gjelder følgende: Vennesla har egen logoped tilsatt i PPT som arbeider direkte med barn og ungdom.( egen logoped i Vennesla voksenopplæring for voksne). For alle barn og ungdommer der en lurer på om det kan være behov for logopedisk oppfølging, må en først drøfte saken med logoped Bente Abusdal Tønnessen tlf 38 15 23 23. Dersom det er behov for direkte logopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, utarbeider PPT en sakkyndig vurdering.