PPT er en lovpålagt rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særlige behov. Hensikten er å bidra til at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten er sakkyndig instans i saker som berører spesialpedagogisk hjelp i førskolealder,  spesialundervisning i grunnskolen og spesialundervisning for voksne

Tjenesten kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. Midt-Agder PPT er interkommunal og gir tjenester til Vennesla, Iveland, Åseral, Evje og Hornnes.

Vennesla er vertskommune og de ansatte har sitt kontorsted på Hunsøya i Vennesla. I saker som berører barn, elever og voksne i andre kommuner, foregår arbeidet som oftest på enheten som barnet/eleven/den voksne tilhører.

Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlige behov.Videregående skoler har sin egen fylkeskommunale PP-tjeneste.

Informasjonsfilm til foresatte finner du her.

Oppgaver

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver:

  • Tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å legge barnehagetilbudet/opplæringa bedre til rette for barn og elever med særlige behov.
  • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger, der loven krever det.

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (foreligger på flere språk).

Informasjon om spesialundervisning i skolen (foreligger på flere språk). 

Ved behov kan PP-tjenesten samarbeide, etter samtykke fra foresatte/elev, tverrfaglig i alle kommuner, for eksempel med helsetjenesten, habiliteringstjenesten eller barneverntjenesten og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatrisk tjeneste/habilitering i helseforetakene (sykehusene).

Logoped

For Iveland, Åseral, Evje og Hornnes gjelder følgende: PPT gjør vurdering knyttet til om barn/elever har behov for direkte logopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Kommunene ordner avtale med logoped som jobber privat. 

For Vennesla gjelder følgende: Vennesla har egen logoped tilsatt i PPT som arbeider direkte med barn/elever. For alle barn og ungdommer der en lurer på om det kan være behov for logopedisk oppfølging, må en først drøfte saken med logoped Bente Abusdal Tønnessen tlf 38 15 23 23.

Henvisning

Dersom det gjelder henvisning til PP- tjenesten for vurdering av barnet/elevens behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er det vanligvis barnehagen/skolen, i et samarbeid med foreldrene/eleven, som gjør dette. Foresatte og elever over 15 år, må samtykke til henvisningen.

Dersom du som foresatt er bekymret for ditt barns eller elevs utvikling eller læring, bør du først ta en samtale med barnehagen/skolen for å høre deres vurdering. Bekymringene kan drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning. Barnehagene og skolene har jevnlige drøftingsmøter med PPT, der dette kan tas opp (etter samtykke).

I alle saker som berører barn er det viktig for involverte instanser å huske at barnet eller eleven skal bli hørt i saker som angår dem og få gi uttrykk for sine synspunkter, jfr Barnekonvensjonen artikkel 12.

Henvisningsskjema finner du under "vedlegg"