Hvem kan søke?

Enkeltpersoner kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

To vilkår må være oppfylt for deg som sjåfør:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du har store vansker med å bevege deg over noen lengde.
   
 • Du har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor det ikke er mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, skole, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.

Søke som passasjer?

Som hovedregel kan forflytningshemmede som ikke kjører selv, kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

 • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger at du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn. Søkere som ikke kan forlates uten tilsyn selv for kortere tid kan for eksempel være når søkeren er sterkt psykisk utviklingshemmet, barn og andre som ikke kan ta vare på seg selv.
   

Søker du for første gang eller søker du på nytt?

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering basert på dagens behov og situasjon, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten.  Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er ikke knyttet til bilen, men til deg som person. Du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes. Har du har fått tildelt HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer, og omvendt.

Du må levere tilbake HC-kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn HC-kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

 • På offentlige parkeringsplasser reservert forflytningshemmede (skiltet).
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • Merk at tidsbegrensningen varierer.  Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet. På offentlig avgiftsparkering med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid. Unntak på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med p-tillatelse)

Private parkeringsplasser

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer om og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er altså ikke automatisk fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene. Se etter skilt på parkeringsplassen du besøker.

Slik behandles søknaden din

Det er Vennesla Kommune som fatter vedtak om tildeling av HC-kort. Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir. Vi innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak.

Det er Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som ligger til grunn for vår vurdering. 

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig. Vi har ikke noe klageskjema, så klagen skrives som vanlig brev. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Det er viktig å få frem alle opplysninger som er vesentlige for saken. Eventuelle helseopplysninger som følger klagen må dokumenteres av lege. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klageutvalg, som avgjør om klagen skal tas til følge. Utvalgets avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

Klageskjema "Enkeltvedtak - klage" finner du under Skjema A-Å på vår hjemmeside. 

Før du søker

Tenk nøye gjennom følgende punkter før du søker

 • Hvor er det du har problemer med å parkere?
 • Hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, hør om du kan få dokumentasjon på dette.

Slik søker du

En søknad skal inneholde:

 • legeerklæring
 • ferdig utfylt søknadskjema

Dette gjelder både for deg som søker for første gang, og for deg som søker på nytt.

Legeerklæring:
Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, samt hvor mange meter du er i stand til å gå både med og uten hjelpemidler, og hva slags hjelpemiddel/hjelpemidler du benytter. Dersom du søker som passasjer skal legeerklæringen også si noe om hvorvidt du har behov for tilsyn mens fører parkerer/henter bilen.

Det er ikke tilstrekkelig med et skriv der legen anbefaler innvilgelse. Det er viktig at legen fyller ut legeerklæringen på side 2. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen, men forskriften stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må søker også ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva ligger i "særlig behov"?
Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette skal det sees på

 • de konkrete stedene du oppsøker
 • om du ikke kan benytte de ordinære plassene
 • hvor hyppig du har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte.

Det skal spesielt vektlegges dersom du har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse. Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et "særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriften setter.

Din søknad:
Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. Du både oppgi stedsnavn/gateadresse på alle de stedene du har problemer med å parkere, i tillegg til hyppighet (f.eks. om hvor mange ganger ca. du er der i måneden eller året). Er du ofte til behandling, opptrening, eller hos lege så legg ved dokumentasjon på dette. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et riktig bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig tid på behandling av søknaden.

Du må søke enten som fører eller som passasjer.

Søknadsskjema (inkludert skjema for legeerklæring) finner du her.

Ofte stilte spørsmål

Jeg kan ikke kjøre lengre selv. Kan jeg bruke kortet som passasjer?
Nei, kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?
Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse knyttet til bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?
Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse gir oss nyttig informasjon for å treffe riktig beslutning, samtidig som det forenkler saksbehandlingen vår. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?
Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?
Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering basert på dagens behov og situasjon, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Jeg har fått ny bil. Må jeg kontakte kommunen for å gi beskjed om dette?
Parkeringstillatelsen er ikke tilknyttet én bestemt bil, men utstedt til deg som person. Det er dermed ikke nødvendig å ta kontakt.

Jeg har mistet HC-kortet - hva gjør jeg? 
Du må melde HC-kortet tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne til kommunen. Leveres til Koordinerende og helsefremmende enhet. Adresse: Sentrumsvegen 41 A, 4700 Vennesla. Så kan de lage nytt HC-kort til deg.