Avgiftsfrie parkeringsplasser

På P-plasser med tidsbegrensning må det brukes parkeringsskive. Parkeringsskiven skal være godt synlig i bilens frontrute og det skal angis tidspunkt for når du parkerer. Når makstiden er utløpt må du frigi plassen.

Hvor får jeg parkeringsskive?

Parkeringsskive får du i de fleste butikker i Vennesla sentrum og på kommunens servicetorg.

Hva gjør jeg visst jeg ikke får tak i parkeringsskive?

Har du ikke parkeringsskive så legg en lapp i bilens frontrute hvor du skriver tidspunktet du parkerte.

Klage på ileggelse

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkeringsforskriften.

  • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene blir en ilagt et gebyr på kr. 900,-.
  • For overtredelser av bestemmelsene på vilkårsparkering, blir en ilagt en kontrollsanksjon på kr. 300,- eller kr. 600,-. 

Hvem kan klage

Ileggelsen inneholder all informasjon du trenger for å betale denne. Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. Vær oppmerksom på at betalingsfristen må overholdes, selv om du klager. 

Klage og klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. Klagen fremsettes skriftlig her. Her kan du også finne mer informasjon om ileggelsen. Klagen kan også sendes til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla.

Hvis en ikke får medhold i klagen blir det i vårt svarbrev informert om ankemulighetene. Saker som omhandles kontrollsanksjoner kan påklages til Parkeringsklagenemda . Saker som gjelder gebyrtilfeller behandles av tingretten.

Eier og fører av motorvogn som ikke har fått fullt medhold i sin klage etter §44 innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, har rett til å klage saken inn for parkeringsklagenemda. Dersom klager ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker, gjelder klageretten fra dette tidspunktet.