Avgiftsfrie parkeringsplasser

På P-plasser med tidsbegrensning må det brukes parkeringsskive. Parkeringsskiven skal være godt synlig i bilens frontrute og det skal angis tidspunkt for når du parkerer. Når makstiden er utløpt må du frigi plassen.

Hvor får jeg parkeringsskive?

Parkeringsskive får du i de fleste butikker i Vennesla sentrum og på kommunens servicetorg.

Hva gjør jeg visst jeg ikke får tak i parkeringsskive?

Har du ikke parkeringsskive så legg en lapp i bilens frontrute hvor du skriver tidspunktet du parkerte.

Klage på ileggelse

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkeringsforskriften.

  • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene blir en ilagt et gebyr på kr. 900,-.
  • For overtredelser av bestemmelsene på vilkårsparkering, blir en ilagt en kontrollsanksjon på kr. 300,- eller kr. 600,-. 

Hvem kan klage

Ileggelsen inneholder all informasjon du trenger for å betale denne. Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. Vær oppmerksom på at betalingsfristen må overholdes, selv om du klager. 

Klage og klagefrist

Klagefrist er 3 uker etter ileggelse av kontrollsanksjon og gebyr. Klagen fremsettes skriftlig, klikk her for å komme direkte til elektronisk klageskjema. Klagen kan også sendes til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla, eller på e-post til post@vennesla.kommune.no.

Hvis en ikke får medhold i klagen blir det i vårt svarbrev informert om ankemulighetene. Saker som omhandles kontrollsanksjoner kan påklages til Parkeringsklagenemda . Saker som gjelder gebyrtilfeller behandles av tingretten.

Eier og fører av motorvogn som ikke har fått fullt medhold i sin klage etter §44 innen åtte uker etter at klagen er mottatt av virksomheten, har rett til å klage saken inn for parkeringsklagenemda. Dersom klager ikke har mottatt foreløpig svar innen tre uker, gjelder klageretten fra dette tidspunktet.