Undersøkelsen svarer på 10 ulike faktorer for medarbeidertilfredshet.

- Vi er på landssnittet eller over på alle spørsmål. Og når 5,0 er best mulige resultat, er vi fornøyde med at alle svar ligger på fire-tallet unntatt ett, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Resultatene:

Her er resultatene etter at 1006 av kommunens rundt 1250 ansatte svarte:

 • Jobbmotivasjon – altså om oppgavene i seg selv er motiverende: Vennesla 4,3 (landet 4,3)
 • Mestringstro – hver enkeltes tiltro til egen kompetanse: Vennesla 4,3 (landet 4,3)
 • Selvstendighet – medarbeidernes opplevelse av mulighet til å gjøre egne valg og vurderinger: Vennesla 4,3 (landet 4,3)
 • Bruk av kompetanse – den enkeltes opplevelse av å få bruk sine evner: Vennesla 4,3 (landet 4,3)
 • Mestringsorientert ledelse – en ledelse som lar medarbeiderne utvikle seg og mestre: Vennesla 4,1 (landet 4,0)
 • Avklarte roller – den enkelte vet hvilke forventninger som stilles: Vennesla 4,4 ( landet 4,3
 • Kompetanseutvikling slik at den ansatte er rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet: Vennesla 3,8 (landet 3,8)
 • Fleksibilitet – medarbeidernes vilje til å tilpasse seg nye behov og krav: Vennesla 4,5 (landet 4,5)
 • Mestringsklima – den enkelte opplever samarbeid om utvikling kontra rivalisering: Vennesla 4,3 (landet 4,2)
 • Sosial motivasjon, altså ønsket om å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre: Vennesla 4,7 (landet 4,7)

Svarprosent:

I år var det 83 prosent av de ansatte som svarte. Det er likt med forrige undersøkelse for to år siden. Fire av de beste gruppene får en pengepremie som skal brukes på fellestiltak i arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen.  Vinnere ble:

 • Økonomiseksjonen 100 prosent svarte
 • Barnevernstjenesten 96 prosent svarte.
 • Vennesla skole 94 prosent svarte
 • Skarpengland skole 92 prosent svarte.

Viktig verktøy

- Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy når vi skal følge opp arbeidsmiljøet, ansattes trivsel og sette inn tiltak for bedring, sier Engestøl.

Rådmannen diskuterer resultatene for den enkelte enhet med enhetslederen og hver enhet finner tre forbedringsområder som skal rapporteres inn til organisasjonsseksjonen.

- Vi gjør dette grundig. Derfor er det bra og viktig med høy svarprosent slik at resultatene blir mest mulig riktige, sier Engestøl.

Enhetene får presentert tall for egen enhet, politikerne får også alle tall etter hvert. Hele organisasjonen får tilgang til de overordnede tallene for hele organisasjonen.