Ansvar

Organisasjonsseksjonen har det overordnede arbeidsgiveransvaret og skal sørge for at kommunen er godt organisert og har gode interne rutiner. 

Opplæring av våre ledere og ansatte er en viktig oppgave for oss. 

Organisasjonsseksjonen arbeider blant annet med:  

 • Rekruttering 
 • Ansiennitetsberegning 
 • Lønnsfastsettelse 
 • Kursing og internopplæring  
 • E-læring - KS 
 • Tjenestebevis 
 • Arbeidstidsrådgivning 
 • Arbeidsgiverpolitikk 
 • Arbeidsrettslige spørsmål 
 • Lokale lønnsforhandlinger 
 • Sykefraværsoppfølging 
 • Håndtering av personalsaker
 • Lærlingkontor 
 • Organisasjonsutvikling 
 • Bemanningskontor 
 • Overordnet HMS plan 

Vennesla kommune skal opptre som en arbeidsgiver og vårt mål er at alle ansatte skal få en likeverdig behandling. 

Seksjonen har også det overordnede ansvaret for HMS og skal bidra til å holde fokus på en god organisasjonskultur. 

Endring og omstilling

 Vennesla kommune skal være en organisasjon som har evne til endring og omstilling. Samfunnet rundt oss endrer seg. Vi må hele tiden arbeide for å tilpasse oss og legge til rette for innovasjon og nyskaping. Dette medfører at vi må ha fokus på hvordan vi arbeider sammen og hvordan vi er organisert.  

Ansettelser

Vennesla kommune har gode og effektive rutiner for ansettelser. 

Organisasjonsseksjonen har et eget rekrutteringsteam. Rekrutteringsteamet har ansvaret for at ansettelsene skjer på en god og ryddig måte i tråd med gjeldende regelverk. Ansettelsesutvalget består av et partssammensatt utvalg. Søknad på stilling i Vennesla kommune sendes   digitalt. Informasjon om ledige stillinger finnes i menyen Jobbe i Vennesla

Organisasjonskulturen i Vennesla kommune

Alle ansatte i Vennesla kommune har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Kommunen har utarbeidet en organisasjonskultur som sier at vi er: 

 • Stolte over egen arbeidsplass og kommunen 
 • Tenker løsning i stedet for problem 
 • Unner hverandre suksess 
 • Har lov å prøve noe nytt 
 • Uformelle og folkelige
 • Har det gøy på jobb 
 • Gjør hverandre gode 
 • Serviceinnstilte
 • Endringsvillige 
 • Flinke til å se hverandre 

Lønn

Alle ansatte i Vennesla kommune er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjørelser, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen og kommunens lokale lønnstillegg utgjør lønnsplassering. 

Pensjon

Som ansatt i Vennesla kommune er du medlem i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) eller SPK (Statens Pensjonskasse). Som medlem i enten KLP eller SPK, har vi en av de beste pensjonsordningene i markedet. Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver (15-18 %), og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med pensjonspremie tilsvarende 2 % av lønnen. Du kan lese om dine fordeler på www.klp.no eller www.spk.no.  

Arbeidsmiljø

I Vennesla kommune er helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Det er også en viktig faktor for å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere. 

I Vennesla kommune gjennomfører vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle kommunens ansatte. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert andre år, og følges opp i hver enkelt seksjon og enhet. 

Helse- miljø og sikkerhet i Vennesla kommune

Arbeidet med HMS er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. 

Dette omfatter: 

 • Bedriftshelsetjeneste – kommunen har avtale med Falck Helse AS. 
 • Vernetjeneste, hovedverneombud er Linda Lunden, tlf. 918 11 670 
 • Oversikt over kjemikalier/produktblad, lenke til www.ecoonline.no 
 • Oppfølging av sykemeldte. 
 • Vernerunde, gjennomføres én gang i året i alle avdelinger 
 • Rutine for varsling av kritikkverdige forhold og avvik. 
 • Prosedyrer for Risiko- og sårbarhetsanalyser. Tiltakskort 

Internkontroll for HMS beskriver ansvarsforhold, tiltak, fremgangsmåte mht. overnevnte.