Ansvar

Seksjonen har ansvar for at kommunen er godt organisert og har gode interne rutiner. 

Opplæring av våre ledere og ansatte er en viktig oppgave for oss.
Vi foretar tilsetting, fastsetter lønn og i enkelte tilfeller foretar oppsigelser.

Vi har ansvaret for at kommunen har en enhetlig behandling av våre ansatte.
Vennesla kommune skal opptre som en arbeidsgiver. 

Seksjonen har også ansvar for HMS og å det å holde fokus på en god organisasjonskultur.

Endring og omstilling

Vennesla kommune skal være en organisasjon som har evne til endring og omstilling.

Samfunnet rundt oss endrer seg. Vi må hele tiden arbeide for å tilpasse oss endringene rundt oss.

Dette medfører at vi må ha fokus på hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi er organisert.

Vi må også ta i bruk ny teknologi for å arbeide mest mulig effektivt.

Overordnet personalforvaltning

Vennesla kommune skal være en organisasjon som har evne til endring og omstilling.

Samfunnet rundt oss endrer seg. Vi må hele tiden arbeide for å tilpasse oss endringene rundt oss.

Dette medfører at vi må ha fokus på hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi er organisert.

Vi må også ta i bruk ny teknologi for å arbeide mest mulig effektivt.

Ansettelser

Vennesla kommune skal ha gode og effektive rutiner for ansettelser.

Ansattelsesutvalget betår av rådmann v/org.seksjon , enhetsleder og representant for de ansatte.

Organisasjonsseksjonen har et eget rekrutteringsteam. Teamet har ansvaret for at ansettelsene skjer på en god og ryddig måte. 

Det er viktig å skaffe den beste arbeidskraften til Vennesla Kommune.

Søknad på stilling i Vennesla kommune foregår elektronisk ved hjelp av søkesystemet Webcruiter.

HMS

Tjenesten er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.

Den omfatter:
- bedriftshelsetjeneste - kommunen har avtale med "Falck Helse AS".
- vernetjeneste, hovedverneombud er Linda Lunden, tlf 918 11 670
- oversikt over kjemikalier/produktbad, link til www.ecoonline.no
- oppfølging av sykemeldte gjennom inkluderende arbeidsliv, leder er 
   kontaktperson
- vernerunde, gjennomføres en gang i året ved alle virksomheter
- rutine for varsling av kritikkverdige forhold
- opplegg for Risiko og sårbarhetsanalyser. tiltakskort

Internkontroll for HMS beskriver ansvarsforhold, tiltak, fremgangsmåte mht ovenfornevnte.