Samtidig er det gult varsel for jord, sørpe og flomskred. Varslene gjelder regionen fra Farsund og østover mot Kragerø.

Flomfaren er størst i kystnære strøk fra Kristiansand  ivest, nordover og i tidligere Aust-Agder fylke, samt  deler Telemark. Vennesla er i ytterkant, grensende til det orasnje området. Otravassdraget er kraftig regulert. Mindre elver, sidebekker og så videre kan flomme fort opp, også i vår kommune.
I Vennesla har vi erfaring med flom og mye regn. Våre enheter vil følge situasjonen ekstra nøye neste døgn. Varselet er sendt ut fredag klokka 12.00 og varer til lørdag.

Flomfaren vil spesielt øke utover fredag ettermiddag, da nye store nedbørsmengder er ventet. 

Rådene er klare:

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, og må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Konsekvensene kan bli:

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Beskrivelse:

Det er stor vannføring i lavereliggende vassdrag, dvs. vassdrag som i hovedsak ligger under 600 moh. Vi venter mye regn fra fredag ettermiddag. Dette, sammen med snøsmelting, vil øke vannføringen, som noen steder altså kan nå oransje nivå.