Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august når mange barn slutter fordi de skal begynne på skolen.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Søk her

Hvor og når har du rett til barnehageplass?

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Retten til barnehageplass gjelder barn som ikke har plass fra før, som søker før fristen og fyller et år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

  • Barn født før 1. september har rett til barnehageplass fra august året etter.
  • Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage.

Når du mottar tilbud om plass i en barnehage, regnes retten til barnehageplass som innfridd. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket. Da vil du få tilbud hvis det er ledig plass. 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet.

Barnehagene har egne opptakskriterier i sine vedtekter som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Endringer og/eller oppsigelse av plass

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på foreldreportalen.

Klagerett ved hovedopptaket

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Vennesla kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageutvalg. Formannskapet er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med barnehagekontoret hvis du har spørsmål. 

Slik foregår opptaket

Ved hovedopptaket avgjør opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i løpet av mars i to opptaksrunder. Det er 8 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass betyr ikke at du automatisk vil få tilbud om plass allerede i første opptaksrunde.  Etter første opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønsket barnehage.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i løpet av  hovedopptaket. Hovedopptaket avsluttes først når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak. 

Supplerende opptak

Søknader som kommer inn etter fristen/i løpet av barnehageåret, kalles supplerende.

Søknader til supplerende opptak blir satt på venteliste til de barnehagene som det er søkt til. Du må selv kontakte barnehagen du har søkt til for informasjon om plass på venteliste, ledige plasser og andre spørsmål.

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 

 

Kontaktperson

Barnehagerådgiver Anita Kverneland
Mob: 982 99 849 / Sentralbord: 38 13 72 00