Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid: Detaljregulering for rv. 9 Hornskilen

Statens vegvesen varsler oppstart av detaljregulering av rv. 9 ved Hornskilen jamfør plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 3-7. Strekninga er på ca. 2 km, jf. kartskisse. 

Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegen gjennom utbedring av kurvatur og sideterreng. Utbedringen omfatter i første rekke utbedring av kurven lengst nord i Hornskilen. Rv. 9 skal utbedres til 7,5 m bredde og med bredere grøft/sideareal. Dette er tilsvarende standard som for øvrige utbedringsprosjekter som er utført eller er under gjennomføring på rv. 9.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. plan – og bygningsloven§ 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Etter en samlet vurdering av relevante tema er det konkludert med at tiltaket ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller per e-post til firmapost@vegvesen.no innen 12.12.22. Merk innspill med saksnr. 22/164079.

Kunngjøringa kan også sees på www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektleder Sigurd Wiberg, mobil 952 42 930 eller til planleggingsleder Turid Hagelia Korshavn, mobil 930 96 282, e-post: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no.

Vedlegg:

Kunngjøringskart

Kunngjøringsbrev