Ny eiendom/tilleggsparsell

Når det foreligger delingstillatelse kan man gjennomføre oppmålingsforretning. Ny eiendom måles opp og merkes med grensebolter. Den nye enheten tildeles eget gårds- og bruksnummer (matrikuleres). Ny eiendom sikres eventulet adkomst, vann og avløpsretter gjennom erklæringer i henhold til delingstillatelsen. Kommunen sender melding til tinglysing for å opprette et nytt grunnboksblad og tinglyse ny eiendom. Ny eiendom er klar for eventuell overskjøring til ny eier eller sammenføying

Anleggseiendom

Anleggseiendom er en eiendomstype som kan opprettes i matrikkelen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som kan fradeles og tildes eget gårds- og bruksnummer. Anleggseiendom kan også opprettes på fast anlegg på eierløs sjøgrunn, eierløs undergrunn eller luftrom, ved okkupasjon. Parkeringsanlegg, oppdrettsanlegg, trapper i friluft og tunell er noen eksempler på anleggseiendom.

Arealoverføring

En større endring av areal mellom to tilstøtende eiendommer kan endres i matrikkelen ved sakstypen arealoverføring. Det avholdes oppmålingsforretning over arealet og nødvendig erklæring og pantefrafall ordnes av hjemmelshaver. Etter matrikkelføring sender kommunen en melding til tinglysing. Ved mindre areal kan grensejustering benyttes.

Grensejustering

Grensejustering er en sakstype for justeringer av eksisterende grenser der overføring av små arealer mellom eiendommer ønskes gjennomført. Uheldige og lite hensiktsmessige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedre til de faktiske forhold eller gir en bedre arealutnyttelse.

Klarlegging av usikre grenser

Dersom grenser og grensepunkt mot tilstøtende eiendommer ikke er avklart med koordinater med tilfredsstillende nøyaktighet, gjennomføres oppmålingsforretning hvor alle parter varsles. Rekvirent og øvrige parter oppfordres til å finne grunnlag for grensen ved merker i terrenget eller ved beskrivelser i skylddelinger, kart, avtaler osv. slik at saken blir tilstrekkelig belyst.

Grensepåvisning

Dersom grenser og grensepunkt mot tilstøtende eiendommer er avklart tidligere med nøyaktige koordinater i målebrev/matrikkelbrev, er det tilstrekkelig grunnlag for å foreta utsetting, avmerking og kontrollmåling av utsett. Partene, herunder også naboer,  informeres skriftlig om at påvisning er utført. Dersom grensepunktetene er koordinatfestet med lavere kvalitet endres sakstypen til «klarlegging av usikre grenser» med mer omfattende saksbehandling.