Varsel om oppstart

Vennesla kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med områderegulering for Skarpengland bygdesenter, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-8.

Mål med planarbeidet

Områderegulering for Skarpengland bygdesenter ble vedtatt i 2017. I kommunal planstrategi 2020-2023 er det vedtatt at det skal gjøres en revidering av eksisterende områderegulering for Skarpengland bygdesenter. Revisjonen vil i hovedsak være del av planen som omfatter sentrumsområdet, for å gjøre gjennomføring av nye tiltak noe lettere. I løpet av planprosessen vil det gjøres vurderinger om det må gjøres endringer på vegsystemet.

Avgrensning av området

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt over og omfatter hele den eksisterende områdereguleringen. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Innspill

Innspill til planen sendes til post@vennesla.kommune.no innen 15.08.2021 merket med «21/01594». Innspill kan og sendes per post til Vennesla kommune, postboks 25, 4701 Vennesla.