Kommunestyret har i møte den 22.06.2017, sak 44/17, med hjemmel i pbl. § 12-12, godkjent områderegulering for Skarpengland bygdesenter med plankart datert 18.05.2017, samt planbestemmelser og planbeskrivelse datert 19.05.2017.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Vest-Agder. Eventuell klage må framsettes skriftlig overfor Vennesla kommune, plan og utbyggingsenheten, post@vennesla.kommune.no, merket «11/04139», innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Krav om innløsning eller erstatning i h.h.t. PBL § 15-2 eller § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringen.

Se dokumenter i saken ved å klikke her