Den 06.09.18 godkjente kommunestyret områderegulering Sentrum Nord, samtidig ble midlertidig forbud mot tiltak opphevet.

Målet med reguleringen har vært å revidere et eldre plangrunnlag etter dagens standard samt tilrettelegge for ny infrastruktur og et attraktivt og fremtidsrettet sentrum. Områdereguleringen gir en øvre ramme for realisering av enkeltprosjekter basert på egen reguleringsplan. Planen legger til rette for ny rundkjøring på fv 405, miljøgate i Auravegen samt legger nye premisser for videre utvikling av sentrum. For utfyllende beskrivelse av planen se planbeskrivelse og saksfremlegg.


Klage
Dersom du er part eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12, 3 ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre dette innen 3 uker fra kunngjøringsdato 14.09.18. Klagen sender du til Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, postboks 25, 4701 Vennesla, eller til e-post på post@vennesla.kommune.no. Brevet merkes med saksnummer: 15/01310.
 

Ekspropriasjon(erverv), erstatning og innløsning
Vedtatt reguleringsplan avgjør arealbruken innenfor planområdet. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å erverve eiendom. Det vil da bli innledet forhandlinger om grunn- og ulempeerstatning. Forhandlinger om erstatningsarealer kan også være aktuelt. Loven åpner også for ekspropriasjon av grunn, jf. plan- og bygningsloven kapittel 16.

Etter gjeldende rett er utgangspunktet at rådighetsbegrensninger med bakgrunn i reguleringsplaner kan gjennomføres uten erstatningsplikt for kommunen. Bare i unntakstilfeller blir det tale om erstatning for slike inngrep.

Pbl § 15-3 gir rett til å kreve erstatning dersom reguleringsplanen legger så store bånd på en ubebygd eiendom at den blir ødelagt som byggetomt, og at den heller ikke kan nyttes på regningssvarende måte. Dette innebærer i følge rettspraksis at en grunneier i alminnelighet ikke har krav på erstatning for tap av fordeler eller for nye ulemper som måtte følge av en ny eller endret regulering.

Pbl § 15-2 gir rett til å kreve innløsning dersom reguleringsplanen gir rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i sin helhet eller så stor ubebygd del av eiendom at denne ikke kan nyttes på regningssvarende måte.

Hvis du mener du har rett på erstatning, eller at du kan kreve innløsning, må krav om dette fremsettes innen tre år.

Eventuelle krav sender du til Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, postboks 25, 4701 Vennesla, eller til e-post på post@vennesla.kommune.no. Brevet merkes med saksnummer: 15/01310.

Saksutskrift - Områderegulering sentrum nord - endelig vedtak
Orientering om klageadgang

Plandokumenter:

Plankart datert 28.6208
Bestemmelser datert 28.6.2018
Planbeskrivelse med KU datert 28.6.2018
Vedlegg 1. Brev med varsel om oppstart av planarbeidet
Vedlegg 2. Merknader oppstart og planprogram
Vedlegg 3. ROS analyse
Vedlegg 4. Veitegninger
Vedlegg 5. Sol-skyggeanalyse
Vedlegg 6. Notat overvann
Vedlegg 7. Notat Barnetråkk 2017
Vedlegg 8. Støyvurdering
Vedlegg 9. Merknader i løpet av planprosessen
Vedlegg 10. Innspill 1. høingsperiode
Vedlegg. 11. Innspill 2. høringsperiode