Med dette inviteres du til å komme med innspill, kommentarer eller merknader til forslaget til områderegulering sentrum nord. Hensikten med planen er å revidere et eldre plangrunnlag etter dagens standard og tilrettelegge for et attraktivt og fremtidsrettet utvikling av sentrum med en trafikksikker infrastruktur. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok plan- og økonomiutvalget 24.10.17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

a) Det tillates inntil tre pluss to gradvis inntrukket etasjer for felt BS14 og BS15. De to først etasjene er forbeholdt handel/kjøpesenter.
b) Det skal stilles krav om nedgrave avfallsløsninger for husholdninger der det er hensiktsmessig.

Disse endringene er nå innarbeidet i dokumentene som legges ut til offentlig ettersyn.


Forslaget sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen vil bli til slutt, og det er viktig at du kommer med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er frem til 18.12.2017.

Høringsuttalelsen din blir ikke besvart skriftlig, men den blir vurdert og kommentert i sakspapirene til plan- og økonomiutvalget. Etter at plan- og økonomiutvalget eventuelt har vedtatt områdereguleringen, vil alle berørte parter få tilsendt vedtaket med saksdokumenter.
 

Hvis du skulle ha spørsmål vedrørende planen eller dokumentene vil kommunen være tilgjengelig på Kulturhuset: tirsdag 28/11 kl. 10.00-14.00 og torsdag 30/11 kl. 14.00-18.00

Merknadene må sendes innen 18.12.2017 merket med «15/01310». Bruk skjemaet "gi tilbakemelding" under eller post@vennesla.kommune.no 

 

Alle dokumenter: 
Plankart, områderegulering sentrum nord_061017
Bestemmelser, områderegulering sentrum nord_061017_revidert_30.10.17
Planbeskrivelse med KU, områderegulering Sentrum nord_061017_revidert_30.10.17
Vedlegg 1. Brev med varsel om oppstart av planarbeidet
Vedlegg 2. Merknader oppstart og planprogram
Vedlegg 3. ROS analyse
Vedlegg 4. Tiltaksliste
Vedlegg 5. Vegtegninger
Vedlegg 6. Sol-skygge og utnyttelse
Vedlegg 7. Notat overvann
Vedlegg 8. Veg og gateutforming, og trafikkflyt
Vedlegg 9. Notat Barnetråkk 2017

Vedlegg 10. Støyvurdering

Saksfremlegg Områderegulering Sentrum Nord - offentlig ettersyn
Vedtak Pløk, 24102017, Sak 52/17, Områderegulering Sentrum Nord - offentlig ettersyn