Med dette inviteres du til å komme med innspill, kommentarer eller merknader til forslaget til områderegulering sentrum nord. Plan- og økonomiutvalget vedtok i møte 17.04.18, sak 24/18, å legge planforslaget ut til nytt offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å revidere et eldre plangrunnlag etter dagens standard og tilrettelegge for en attraktivt og fremtidsrettet utvikling av sentrum med en trafikksikker infrastruktur. Det er endringer i planen fra førstegangs offentlig ettersyn som gjør at planen må ut på nytt offentlig ettersyn.

Endringer:
Endringene omhandler blant annet rundkjøringen, høyder på bygg og krav i bestemmelsene.
Veiløsningen som nå legges frem er en fem-armet rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelveinett, og Vardeheivegen ut i t-kryss på fv 405. Gjennomgjøring i Torsbyvegen over gågata opprettholdes, med enveiskjøring fra Sentrumsvegen. I bestemmelsene er det satt krav til detaljregulering av alle områder innenfor planen og etasjehøyder er justert for å romme alle nødvendigheter. Det er satt inn krav om maksimum overflateparkering i sentrumsformål, da det er satt som hovedprinsipp at all parkering skal under bakken. For utfyllende informasjon om endringen se saksfremlegg og plandokumenter på hjemmesiden til kommunen.

Planforslaget sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen vil bli til slutt, og det er viktig at du kommer med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er frem til 8.6.2018.

Høringsuttalelsen din blir ikke besvart skriftlig, men den blir vurdert og kommentert i sakspapirene til plan- og økonomiutvalget. Etter at plan- og økonomiutvalget eventuelt har vedtatt områdereguleringen, vil alle berørte parter få tilsendt vedtaket med saksdokumenter.


Merknadene må sendes til post@vennesla.kommune.no innen 8.6.2018 merket med «15/01310», eller bruk "gi tilbakemelding" under.

Plandokumenter:

Plankart, områderegulering sentrum nord, datert 22.03.2018

Bestemmelser, områderegulering sentrum nord, datert 22.03.2018

Planbeskrivelse med KU, områderegulering Sentrum nord, datert 22.02.2018
Vedlegg 1. Brev med varsel om oppstart av planarbeidet
Vedlegg 2. Merknader oppstart og planprogram
Vedlegg 3. ROS analyse
Vedlegg 4. Veitegninger
Vedlegg 5. Sol-skyggeanalyse
Vedlegg 6. Notat overvann
Vedlegg 7. Notat Barnetråkk 2017
Vedlegg 8. Støyvurdering
Vedlegg 9. Merknader i løpet av planprosessen
Vedlegg 10. Innspill høingsperioden 12.01.17

Saksdokumenter:

Saksfremlegg sak 24/18, 17.04.2018 - 2. gangs offentlig ettersyn
Vedtak sak 24/18 17.04.2018 - 2. gangs offentlig ettersyn

Saksfremlegg sak 52/17, 24.10.2017 - offentlig ettersyn
Vedtak sak 52/17, 24.10.17 - offentlig ettersyn

Saksfremlegg sak 20/18, 13.03.2018 - Prinsipper for kostnadsfordeling - anleggsbidrag til infrastrukturtiltak – områderegulering sentrum nord
Saksprotokoll 24/01.2018 - Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø