I forbindelse med godkjenning av områderegulering Moseidmoen ble vedtaket påklaget, hvor to klager ble tatt til følge.

For å etterkomme klagene gjøres det nå en mindre endring av områderegulering Moseidmoen etter plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, går ikke ut over hovedrammene i planen og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområdet.

Beskrivelse av endringene og videre prosess er beskrevet under.
Endringen gjelder to forhold:

  1. Nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289, i kryss Haakon 7. veg/Strøymsvegen
  2. Fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen

1. Nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289

Bygning på gnr/bnr 23/293 ble rammet av brann i 2021. Området eiendommen ligger i er satt til fortetting i områdeplanen og tilhørte i utgangspunktet et større område, BKS13. For å kunne muliggjøre gjenoppbygging av bolig på eiendommen i tråd med overordnede føringer er området delt opp slik at gnr/bnr 23/293 og 23/289 utgjør et eget område, BKS13-1. Dette på bakgrunn av at eiendommene i vest ikke har umiddelbare planer om utvikling.

Ved å sette gnr/bnr 23/293 og 23/289 til BKS13-1 og krav om felles detaljregulering vil man støtte opp om rammene om fortetting i områdeplanen, men med et mindre avgrenset område.

Endringer i plankart:

Områdeplan

Endring

Bilde1.png

Bilde2.png

 

Planbestemmelser til områdereguleringen opprettholdes. I tillegg kommer følgende bestemmelse under § 4.1.2.1:

Felt

Type bebyggelse

Utnyttelse

Mønehøyde

BKS13-1

Rekkehus

Firemannsbolig

45 %-BYA

Maks 8 meter

Forskjellen fra BKS13 er at utnyttelsesgraden er redusert fra 65% BYA til 45% BYA, og at det tillates firemannsboliger.

Planbeskrivelsen er justert til å stemme overens med endringen.

2. Fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen

Gjennom planarbeidet er det sett på overordnede gå og sykkelakser fra og til ulike målpunkter: sentrum, Hunsøya, Moseidmoen idrettsplass. I dette tilfellet var det spesielt Smååsane til sentrum og Hunsøya som hadde fokus.

Bjørnsonsvegen er det naturlige bindeleddet mellom boligområdet i vest og den ny gang- og sykkelvegen som er planlagt rundt Stemhei (i den grønne buffersonen). Gang- og sykkelveg rundt Stemhei fører nordover til sentrum og sørover til Hunsøya. Krysningspunktet fra Moseidvegen er godt etablert og treffer godt på Bjørnsonsvegen.

Områderegulering Moseidmoen gir ikke rom for deling av tomter på Moseidmoen, og det er ingen fortetting i området som tilsier økt trafikk. Ny plan strammer opp kryssene og viser god frisikt, som er viktig for trafikksikkerheten. I Bjørnsonsvegen er det lite trafikk, det er 14 direkte avkjørsler, og det er et kort strekk. Fartsgrensen er 30 km/t som er normalt i boligveger hvor det er blandet trafikk. Syklende vil trolig ikke bruke fortau, men sykle i vegbanen, da fortau er primært for gående.

Bjørnsonsvegen er en god akse for gående og syklende, men behovet for fortau langs denne vegen er vurdert ytterligere og en ser at fortau vil ikke være avgjørende for trafikksikkerheten i Bjørnsonsvegen.

 

Endringer i plankart:

Områdeplan

 

Bilde3.png

Endring

 

Bilde4.png

 

Planbestemmelser til områdereguleringen opprettholdes, endringen medfører ingen endringer.

Planbeskrivelsen er justert til å stemme overens med endringen.

Prosess

Grunneiere og naboer som blir berørt av endringen får tilsendt dette dokument og arealplan med endringene. Dersom du har merknader til endringen sendes disse innen 21.08.2022, merket med 17/03246 til

post@vennesla.kommune.no

Kommunen vil gå igjennom eventuelle merknader, og sak om endring av områdeplan tas opp i bygg- og miljøutvalget, for politisk vedtak.

 

Dokumenter i saken:

Plankart Moseidmoen_reguleringsendring_23.06.2022-A0.pdf
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen_reguleringsendring_23.06.2022.pdf
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen_reguleringsendring_23.06.2022.pdf

Øvrige vedlegg til planbeskrivelsen finnes her