De siste planene for Moseidmoen er fra tidlig nitti-tall. Det har vært stort behov for å revidere dem og avklare hva som skal bevares, fortettes og videreutvikles. Plan- og økonomiutvalget vedtok 11.05.2021, sak 32/21, å legge områderegulering for Moseidmoen ut til nytt offentlig ettersyn. Etter forrige høringsrunde er flere av merknadene innarbeidet i planen, og det er vurdert at planen må ut på en ny høring. Se saksfremlegg 11.05.21, og plandokumenter for nærmere informasjon. 

Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen vil bli til slutt, og det er viktig at du kommer med dine merknader i løpet av høringen. Høringsperioden er frem til 15.08.2021. 

Et plankart og reguleringsbestemmelser avgjør hva et område kan brukes til og hva som kan bygges. Planbeskrivelsen forklarer nærmere hva planen handler om. Vedlagt ligger det informasjon som forklarer hva reguleringsplaner er og viser hele planprosessen. Alle dokumentene ligger nederst på denne siden. 

Forslag til plan kan også sees digitalt her: kommunekart. Du finner frem til din eiendom med å søke på adresse i søkefeltet oppe i venstre hjørne. 

Dersom du har spørsmål kan saksbehandler kan kontaktes på elena.samuelsen@vennesla.kommune.no
eller tlf: 476 33 758.

Merknader sendes til post@vennesla.kommune.no, merket med "17/03246", innen 15.08.2021
Høringsuttalelsen din blir ikke besvart skriftlig, men den blir vurdert og kommentert i sakspapirene til plan- og økonomiutvalget. Etter at plan- og økonomiutvalget har vedtatt områdereguleringen, vil alle berørte parter få tilsendt vedtaket med saksdokumenter og opplysninger om klageadgang.

 

Plandokumenter:

Plankart Moseidmoen 22.04.21 endret 28.05.21-A0
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen 22.04.2021 endret 28.05.21.pdf
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen 22.04.2021 endret 28.05.21.pdf

Vedlegg 1. Innspill varsel om oppstart.pdf
Vedlegg 2. Innspill varsel om oppstart oppsummert og kommentert.pdf
Vedlegg 3. Fagrapport naturmangfold.pdf
Vedlegg 4. Forslag til fortetting nord for Bruvegen.pdf
Vedlegg 5. Forslag til fortetting sør for Bruvegen.pdf
Vedlegg 6. Merknader offentlig ettersyn.pdf
Vedlegg 7. Merknader offentlig ettersyn kommentert.pdf
Vedlegg 8. Overvann, avrenning og flomanalyse, 04.05.2020.pdf
Vedlegg 9. Rapport skredfarevurdering 27.05.2021.pdf
Vedlegg 10. Områdestabilitetsvurderinger Moseidmoen, 08.02.2021.pdf
Vedlegg 11. Flomsonekart.pdf
Vedlegg 12. Illustrasjo sikt.pdf

Saksdokumenter:

Saksfremlegg, 11052021, sak 32/21 Områderegulering Moseidmoen - 2. gangs offentlig ettersyn
Vedtak Pløk, 11052021, Sak 32_21, Områderegulering Moseidmoen - 2. gangs offentlig ettersyn